13η Τακτική Συνεδρίαση

 1. ΄Εγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2024. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 2. ΄Εγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2024. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 3. ΄Εγκριση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2023. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 4. Έγκριση   Κανονισμού Λειτουργίας   Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 5. Έγκριση Προϋπολογισμού  οικ. Έτους 2024 , Ειδικού  Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου (Ν.Π.Ι.Δ.) , σύμφωνα  με τα οριζόμενα  στο εδ. 11 παρ. 3β του άρθρου  94 του Ν. 3852/2010. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 6. Αποδοχή του υπ’ αριθμ. 1021 /29-09-2023 τιμολογίου  της εταιρείας Βασιλάρας Στέργιος & ΣΙΑ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 7. Έκφραση  γνώμης επί της ΜΠΕ με τίτλο έργου : Οριοθέτηση ρεμάτων νήσου Σαλαμίνας  υποκατηγορία Α2, ομάδα 2η, α/α 15α (Αντιπλημμυρικά έργα  και έργα διευθέτησης  της ροής των υδάτων). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 1 , ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 2 , ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 3
 8. Έκφραση  γνώμης  επί της ΜΠΕ που αφορά  την Διαχείριση  εξαντλημένων πυρηνικών καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων  της Βουλγαρίας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 9. Αντικατάσταση αιρετού εκπροσώπου  Δήμου Σαλαμίνας  στο Ελληνικό  Διαδημοτικό  Δίκτυο Υγιών Πόλεων  του   Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 10. Ορισμός  ορκωτού  λογιστή για τον έλεγχο των ισολογισμών χρήσεων 2021, 2022, 2023, 2024  του Δήμου Σαλαμίνας  και 2022-2023  του Ν.Π.Δ.Δ.  ΑΚΟΙΠΟΠ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 11. Σύσταση  Δημοτικής  Επιτροπής  Ισότητας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 12. Συγκρότηση Επιτροπής  Βιώσιμης Κινητικότητας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 13. Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης  Παραβατικότητας Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 14. Συγκρότηση  επιτροπής  εξέτασης ενστάσεων  προστίμου  Κανονισμού Καθαριότητας και ορισμός μελών τους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 15. Ορισμός  εκπροσώπων  στην Γνωμοδοτική Επιτροπή  του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 2881/2001 (Α΄16). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 16. Λήψη απόφασης  για καταβολή  σε χρήμα παροχής  ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2023. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 17. Έγκριση ή μη μονοδρόμησης  της  οδού Καραολή  Δημητρίου,  στην θέση Αλυκή  Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 18. Έγκριση ή μη απαγόρευσης  στάθμευσης,   επί της   Λ. Σαλαμίνος  141α  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 19. Έγκριση υψομετρικής μελέτης  της οδού  Αχιλλέως,  μεταξύ των Ο.Τ. 211-212, στην περιοχή  Γκούρι – Κόλλια στην Δ.Κ. Αιαντείου  του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 20. ΄Εγκριση αναγκαιότητας για την μετονομασία της οδού που βρίσκεται στην νότια πλευρά του γηπέδου Αίαντα, στην περιοχή «Γήπεδο» του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 21. Παραχώρηση  χώρου  για τα μαθήματα του τμήματος  Σκάκι  του ΑΣΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ  στο παλαιό Δημαρχείο  Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 22. Επικαιροποίηση  της υπ’ αριθμ.  33/2021 απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά: Ορισμός υπευθύνου  λογαριασμού  για την εκτέλεση πληρωμών  μέσω ηλεκτρονικών εντολών  για το έργο : Κατασκευή συλλεκτήρων  ομβρίων  στις περιοχές  Σαλαμίνας  και Παλουκίων  της Νήσου Σαλαμίνας  – Β΄φάση (2012Ε08580054) και με ενάριθμο  2016ΕΠ08510023. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 23. Επικαιροποίηση  της υπ’ αριθμ.  14/2021  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά τον ορισμό υπευθύνου  λογαριασμού  για την εκτέλεση πληρωμών  μέσω ηλεκτρονικών  εντολών για το έργο : Επισκευή προβλήτας Καματερού. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 24. Επικαιροποίηση  της υπ’ αριθμ. 144/2021  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά  τον ορισμό υπευθύνου  λογαριασμού  για την εκτέλεση  πληρωμών μέσω ηλεκτρονικών  εντολών  για το έργο : Πρόγραμμα πρόληψης &  αντιμετώπισης  ζημιών και καταστροφών  που προκαλούνται  από θεομηνίες  στους ΟΤΑ Α΄& Β’ βαθμού  της χώρας »με αριθμ. Έργου 2003ΣΕ05500005. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 25. Επικαιροποίηση  της υπ’ αριθμ. 6/2022  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου που αφορά  τον ορισμό υπευθύνου λογαριασμού  για την εκτέλεση πληρωμών  μέσω ηλεκτρονικών εντολών  για το έργο : Επικαιροποίηση ΤΣΔΑ Δήμου  Σαλαμίνας με ΜΙS ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 26. Επικαιροποίηση  της υπ’ αριθμ. 22/2022  απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά  τον ορισμό υπευθύνου λογαριασμού  για την εκτέλεση  πληρωμών  μέσω ηλεκτρονικών  εντολών  για το έργο : Επιχορήγηση  των ΟΤΑ  για την πρόληψη  και αντιμετώπιση  ζημιών  και καταστροφών  των πυρκαγιών  έτους 2021. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 27. Επικαιροποίηση  της υπ’ αριθμ. 99/2023  απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον  ορισμό υπευθύνου λογαριασμού  για την εκτέλεση  πληρωμών μέσω ηλεκτρονικών εντολών  για το έργο : Ψηφιακή ανάδειξη  της Σαλαμίνας  μέσω παρουσίασης της ιστορίας  και του πολιτιστικού  αποθέματος, με χρήση  σύγχρονων  οπτικοακουστικών  συστημάτων  με Κωδικό ΟΠΣ 5131739  και με ενάριθμο  ΠΔΕ 2021 ΕΠ 08510114. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 28. ΄Εγκριση πρακτικού εκτίμησης προσκυρωτέας δημοτικής οικοπεδικής έκτασης ιδιοκτησίας κ. Αναστασίου Ζωής που βρίσκεται στο Ο.Τ. 24 στην περιοχή΄Αγιος Γεώργιος Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 29. Έγκριση  πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής έκτασης , ιδιοκτησίας κ. Καρανίκα  Ανθούλας που βρίσκεται     στο     Ο.Τ.  351   στην  περιοχή  Αγ. Γεωργίου  Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 30. Έγκριση της  μη επανεπιβολής  άρσης  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, ιδιοκτησίας κ. Κοτσοφιού  Βελιώτας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 31. Έγκριση  της  μη επανεπιβολής  άρσης  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, ιδιοκτησίας κ. Κονοφάου  Ελένης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 32. Έγκριση εκ νέου  της μη επιβολής της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης,   ιδιοκτησίας κ. Πέτρου Δαλκαφούκη κ.λ.π. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 33. Έγκριση  εκ νέου της μη  επιβολής της   ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, ιδιοκτησίας κ. Ιωάννου  Άννας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 34. Έγκριση εκ νέου της μη  επιβολής της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, ιδιοκτησίας κ. Παπίλα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 35. Διαγραφή προσαυξήσεων  από χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο  174  του Κώδικα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 36. Διαγραφές  –  Διορθώσεις  οφειλών  από χρηματικούς καταλόγους  – ΤΑΠ – Αποχέτευση – Εισφορά. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 37. Διαγραφές  για Πολεοδομικά πρόστιμα – ΚΟΚ – Οστεοθυρίδες. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP