Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι ένας θεσμός που θεσπίστηκε με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010, άρθρο 77) και τροποποιήθηκε στη συνέχεια με τον Ν.4555/2018. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη, είναι μία ανεξάρτητη αρχή, δίπλα στη διοίκηση, αλλά δεν είναι μέρος της διοίκησης. Για το λόγο αυτό και ο νόμος απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων συμβούλων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μία ευρύτερη συναίνεση στο πρόσωπο του εκλεκτού και να μην είναι απόφαση μόνο της εκάστοτε πλειοψηφίας.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ;

Σκοπός του είναι να διευκολύνει την επίλυση διαφορών, οι οποίες προκύπτουν στην επαφή του πολίτη με τις υπηρεσίες του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται από τον Δήμο.

Ο Συμπαραστάτης:

 • δέχεται έγγραφες καταγγελίες άμεσα θιγομένων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και
 • διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών στους ενδιαφερόμενους

Ας σημειωθεί ότι η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης Αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας, ούτε αναστέλλει τυχόν προθεσμίες.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής.

Ο Συμπαραστάτης μπορεί να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του Συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.

Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του Συμπαραστάτη αναρτώνται, υποχρεωτικά, στην ιστοσελίδα του Δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Η διαμεσολάβηση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης έχει 4 βασικά στάδια:

 • Τη λήψη της καταγγελίας
 • Την επικοινωνία με την καταγγελόμενη πλευρά
 • Την ανταπόκριση της καταγγελόμενης πλευράς
 • Την ενημέρωση του καταγγέλοντος για την έκβαση της υπόθεσης

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ;

Κακοδιοίκηση σημαίνει ανεπαρκής ή πλημμελής διοίκηση. Συντρέχει περίπτωση κακοδιοίκησης, όταν ένα θεσμικό όργανο δεν ενεργεί σύμφωνα με το νόμο ή δε σέβεται τις αρχές περί χρηστής διοίκησης.

Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα κακοδιοίκησης είναι τα παρακάτω:

 • διοικητικές παρατυπίες
 • άδικη μεταχείριση
 • αθέμιτες διακρίσεις
 • κατάχρηση εξουσίας
 • παράλειψη οφειλόμενης απάντησης
 • άρνηση παροχής πληροφοριών
 • αδικαιολόγητη καθυστέρηση

ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙ Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ;

Ο Συμπαραστάτης:

 • Ελέγχει την επώνυμη καταγγελία
 • Απαντά στον πολίτη εντός 30 ημερών
 • Διαμεσολαβεί στην υπηρεσία με ευελιξία
 • Ασκεί ήπιο έλεγχο
 • Προωθεί την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών
 • Υπερασπίζεται τη διαφάνεια και τη νομιμότητα
 • Συμβάλλει στη βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου
 • Παραπέμπει στις αρμόδιες αρχές

Ο Συμπαραστάτης δεν είναι αρμόδιος για την παροχή νομικών, οικονομικών ή τεχνικών συμβουλών, για ιδιωτικές διαφορές, για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης, όπως και για πράξεις δικαστικών αρχών.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ;

Στόχος του Συμπαραστάτη πρέπει να είναι να καταστήσει τις διαδικασίες που αφορούν τον δημότη πιο απλές, να βοηθήσει τον δημότη να διαχειριστεί το ζήτημά του αποφεύγοντας μία πρόσθετη προσφυγή στους ελεγκτικούς μηχανισμούς ή τη δικαιοσύνη, να σταθεί δίπλα του προκειμένου να λυθούν τα προβλήματά του μέσα στα πλαίσια του Δήμου.

Ο Συμπαραστάτης είναι με το μέρος του δημότη, έτσι ώστε να τον βοηθήσει να εξοικονομήσει χρόνο και χρήματα και να αποφύγει την ταλαιπωρία. Ο Συμπαραστάτης πρέπει να είναι δίπλα στον δημότη και να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες, ώστε τελικά να μπορεί να προτείνει λύσεις εφικτές που θα κάνουν ευκολότερη τη ζωή όλων.

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;

Το γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης λειτουργεί εντός του Δημαρχείου Σαλαμίνας (2ος Όροφος). Για κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Συμπαραστάτη (κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2132027397, ώστε να οριστεί ραντεβού και να υποβάλετε το αίτημά σας. Μπορείτε να στείλετε τη φόρμα υποβολής της καταγγελίας και ηλεκτρονικά στο supporter@salamina.gov.gr ή εναλλακτικά να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη φόρμα που θα βρείτε στο τέλος της σελίδας.

Ν. 3852/2010, Άρθρο 77

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουντα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη γίνεται εντός έξι (6) μηνών από την εγκατάσταση των αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.

Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.

Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ (PDF)

ON-LINE ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ