27η Τακτική Συνεδρίαση

1.- Συζήτηση αίτημα δημοτών,  για την εξέταση  δυνατότητας διαγραφής των προσαυξήσεων  που έχουν  προκύψει  του θέματος που αφορά για τους ιδιοκτήτες  ακινήτων , σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου  174, παρ. 2&3 του Ν. 3463/2006. ΑΡΧΕΙΟ 1 ZIP, ΑΡΧΕΙΟ 2 ZIP., ΑΡΧΕΙΟ 3 ZIP. ΑΡΧΕΙΟ 4 ZIP. ΑΡΧΕΙΟ 5 ZIP. ΑΡΧΕΙΟ 6 ZIP.

2.-  Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας  μεταξύ του Δήμου Σαλαμίνας , του Δ.Λ.Τ.Σ. και της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού  Εμπορίου ( ENTERPRISE GREECE). ΑΡΧΕΙΟ ZIP.

3.- Γνωμοδότηση  επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  για την λειτουργία του Λιμένα  και την κατασκευή και λειτουργία  των έργων περιοχής αρμοδιότητας   ΟΛΠ ΑΕ. ΑΡΧΕΙΟ  ZIP.

4.-  Τροποποίηση  Κανονισμού Λειτουργίας  Κέντρου  Κοινότητας  για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης  του Δήμου Σαλαμίνας  στο Περιφερειακό  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα « Αττική  2021 -2027 και στην πρόσκληση  με τίτλο « ΣΥΝΕΧΙΣΗ  ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ » κωδικός  πρόσκλησης ΑΤΤ 024 Α/Α Πρόσκλησης  ΟΠΣ : 2406» . ΑΡΧΕΙΟ ZIP.

5.- Υποβολή  πρότασης χρηματοδότησης  του Δήμου Σαλαμίνας  στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027 και στην πρόσκληση με τίτλο « Συνέχιση λειτουργίας δομών  και υπηρεσιών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης  προς όφελος των γυναικών  και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση  λειτουργίας  κέντρων  συμβουλευτικής  Υποστήριξης  γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο « κωδικός  Πρόσκλησης  ΑΤΤ 038 Α/Α  Πρόσκλησης  ΟΠΣ: 3713» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της και οποιοδήποτε σχετικού με την πρόταση εγγράφου χρειαστεί. ΑΡΧΕΙΟ ZIP.

6.- ΄Εγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2023.  ΑΡΧΕΙΟ ZIP.

7.- Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού  Δήμου Σαλαμίνας  οικ. Έτους 2023. ΑΡΧΕΙΟ ZIP.

  1. Έγκριση Αναμόρφωσης Προυπολογισμού  του Ν.Π. ΑΚΟΙΠΟΠ , οικ. έτους  2023. ΑΡΧΕΙΟ ZIP.

9.- Αλλαγή διάθεσης πίστωσης  από Ειδικευμένα  σε Τακτικά και Μεταφορά Χρηματικού  ποσού στο Λιμενικό Ταμείο. ΑΡΧΕΙΟ ZIP.

10.-  Έγκριση  Απολογισμού  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Σαλαμίνας , οικ. Έτους 2022. ΑΡΧΕΙΟ ZIP.

11.- Έγκριση υψομετρικής μελέτης  οδών,  στην περιοχή Κακή – Βίγλα της Δημοτικής Κοινότητας Αιαντείου. ΑΡΧΕΙΟ ZIP.

12.-  Διαγραφή  προσαυξήσεων  από χρηματικούς καταλόγους. ΑΡΧΕΙΟ ZIP.

13.-  Διαγραφές – Διορθώσεις  οφειλών από χρηματικούς καταλόγους. ΑΡΧΕΙΟ ZIP.

14.-  Διαγραφή από χρηματικούς  καταλόγους , λόγω πολεοδομικών  προστίμων. ΑΡΧΕΙΟ ZIP.

15.-  Παραχώρηση αίθουσας  στον 2ο όροφο  του  παλαιού  Δημαρχείου  προκειμένου να στεγαστεί ο Σύλλογος « ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΤΕΧΝΕΣ». ΑΡΧΕΙΟ ZIP.