28η Έκτακτη Συνεδρίαση

  1. Γ΄ Κατανομή  450,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σαλαμίνας , καθώς και την αμοιβή των  Σχολικών  τροχονόμων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

    Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, πρέπει άμεσα να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.

 2. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Σαλαμίνας οικ. Έτους 2023. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3. Έγκριση 1ης  Αναμόρφωσης  Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης  ΟΠΔ – Πίνακα στοχοθεσίας  οικ. Έτους 2023. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

Το κατεπείγον των θεμάτων (2 και 3)  συνίσταται στο γεγονός ότι άμεσα πρέπει να εγκριθούν οι Αναμορφώσεις  για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμ.Ταμείου. 

  1. Έγκριση ή μη παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων για την προβολή  υπαίθριας διαφήμισης . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία , προκειμένου να γίνει εκ νέου η δημοπράτηση.

  1. Έγκριση τέλεσης του  « 2ου Γύρου Σαλαμίνας 2023» .Το κατεπείγον των θεμάτων (6 και 7)  συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει άμεσα να εγκριθούν  οι συγκεκριμένες αποφάσεις για την υλοποίηση των προγραμμάτων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται  στο γεγονός ότι πρέπει άμεσα να  εξασφαλισθούν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις ,  για την ασφαλή τέλεση των αγώνων.

6. Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα Εκτέλεσης Πράξης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο : «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», της Περιφέρειας Αττικής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» της Πρόσκλησης ΑΤΤ024 ΟΠΣ 2406 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7. Συγκρότηση Επιτροπής Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης Πράξης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο : «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», της Περιφέρειας Αττικής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» της Πρόσκλησης ΑΤΤ024 ΟΠΣ 2406. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Το κατεπείγον των θεμάτων (6 και 7)  συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει άμεσα να εγκριθούν  οι συγκεκριμένες αποφάσεις για την υλοποίηση των προγραμμάτων