11η Τακτική Συνεδρίαση

  1. – Έγκριση Εσόδων – Εξόδων Γ΄τριμήνου  οικ. Έτους 2022, Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Έγκριση Προϋπ/σμού Ειδικού Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου  (Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. 11 παρ. 3β του άρθρου .94 του Ν. 3852/2010. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.- Μεταφορά ποσού από λογαριασμό του έργου με κωδικό 2016ΣΕ27510057 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ  ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ –Β’ ΦΑΣΗ  στην Τράπεζα Ελλάδος, σε λογαριασμό ιδίων πόρων  του Δήμου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.- Συγκρότηση Τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας Σαλαμίνας  (ΤοΠ.Φ.Υ.). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.– Ακύρωση της υπ’ αριθμ.  10/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  και λήψη νέας απόφασης  σχετικά με την παραχώρηση χώρου από τον Δήμο Σαλαμίνας  για την   στέγαση του Γραφείου  Κοινωνικής Ασφάλισης  Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  ΣΒΑΚ  Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: « Εκπόνηση  Τεχνικογεωλογικής  μελέτης  κατολισθητικών φαινομένων στην Νήσο Σαλαμίνας ( περιοχές Πόρτο Φίνο , Κακή  Βίγλα κτλ). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.– Έγκριση  3ου Α.Π.Ε.  και 2ης  Σ.Σ. του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9.- ΄Εγκριση  παράτασης προθεσμίας του έργου: Κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης στα Αμπελάκια. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

10.- Έγκριση παράτασης της υπηρεσίας: Μελέτη καταγραφής και ιεράρχησης αναγκών, αναπτυξιακών δυνατοτήτων και βασικών δράσεων ανακύκλωσης, για την μετάβαση του Δήμου Σαλαμίνας στην Κυκλική Οικονομία και στην Κλιματική Ανθεκτικότητα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

11.- Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 43 /2023 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας και ορισμός μελών τους με κλήρωση  σε εφαρμογή  του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

12.– Παράταση λειτουργίας  του  Περιβαλλοντικού  Συνδέσμου  Δήμων  Αθήνας – Πειραιά  (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

13.- Ένσταση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου που αφορά τον χαρακτηρισμό σε εγκεκριμένο πεζόδρομο υφιστάμενης  οδού εντός του Ο.Τ. 124 (πάροδος  Θερμοπυλών ) στο Τσάμη του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

14.– Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου ή μη  σε τμήμα της παραλίας Γυάλας  με την διαδικασία της εκμίσθωσης κατόπιν δημοπρασίας, για την άσκηση υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου και την προσωρινή τοποθέτηση κινητής καντίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

15.– Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου ή μη  επί της Λ. Αιαντείου (11η στάση) στην περιοχή  Κατσούλι  με την διαδικασία της εκμίσθωσης  κατόπιν δημοπρασίας, για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και την προσωρινή εγκατάσταση  πάγκου για την πώληση οστρακοειδών  και νωπών αλιευμάτων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

16.– Αποδοχή παραίτησης του κ. Τογρίδη Γεωργίου από την θέση του αναπληρωματικού  μέλους  α) της Σχολικής Επιτροπής  Α/θμιας Εκπαίδευσης  και β) της  Σχολικής   Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

17.– Αντικατάσταση εκπροσώπου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων  μαθητών του Δήμου Σαλαμίνας, στην Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπαίδευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

18.– ΄Εγκριση Υψομετρικής Μελέτης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

19.- Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης με αριθμό 4550/03-03-2023, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, με την επωνυμία ΤΟUMBAS (Υπερκατασκευές  ειδικών οχημάτων ). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

20.–  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα διάνοιξης  του δρόμου  από το Αιάντειο έως τα Κανάκια, καθώς και άμεση λύση ολισθηρότητας του οδοστρώματος, κατόπιν αιτήματος  της Δ.Σ. κας  Παπαελευθερίου Μαρίας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

21.–  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα στατικού ελέγχου και αντισεισμικής θωράκισης  όλων των σχολείων  και των δημοτικών κτιρίων του Δήμου μας,  κατόπιν αιτήματος  της Δ.Σ. κας  Παπαελευθερίου Μαρίας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

22.- Αποδοχή παραίτησης του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Δερτούζου από μέλος του Τοπικού Οργάνου Πολιτικής  Προστασίας  (ΣΤΟ) του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP