Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ