12η Τακτική Συνεδρίαση

  1. Έκθεση ελέγχου  Ορκωτού  Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων του ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  Άθλησης, Κοινωνικής Πολιτικής  & Παιδείας  Δήμου Σαλαμίνας οικονομικής χρήσης  2019, ( 01 Ιανουαρίου  έως 31  Δεκεμβρίου ). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
  2. Έκθεση ελέγχου  Ορκωτού  Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων του ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  Άθλησης, Κοινωνικής Πολιτικής  & Παιδείας  Δήμου Σαλαμίνας οικονομικής χρήσης  2020, ( 01 Ιανουαρίου  έως 31  Δεκεμβρίου ). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
  3. Έκθεση ελέγχου  Ορκωτού  Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων του ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  Άθλησης, Κοινωνικής Πολιτικής  & Παιδείας  Δήμου Σαλαμίνας οικονομικής χρήσης  2021, ( 01 Ιανουαρίου  έως 31  Δεκεμβρίου ). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
  4. Επιλογή του Συμπαραστάτη  του Δημότη  και της Επιχείρησης . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
  5. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής , Αθλητισμού  Δήμου Σαλαμίνας, ορισμός Προέδρου , εκλογή Αντιπροέδρου  και καθορισμός της θητείας  του Δ.Σ.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP