Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ, Διάρκειας 3 Μηνών ( Πυρασφάλεια )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑ 1 & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ