7η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου Σαλαμίνας  οικ. Έτους 2022. Λήψη Αρχείου

2.-  Καθορισμός τελών , δικαιωμάτων  και εισφορών (άρθρο 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010) και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κατάληψης  κοινόχρηστου χώρου  και νεκροταφείου  για το έτος 2022. Λήψη Αρχείου

3.- Καθορισμός  τελών καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού  για το έτος 2022. Λήψη Αρχείου

4.- Υποβολή προτάσεων του Δήμου Σαλαμίνας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εrasmus ΚΑ2 που αφορά «Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα Σχολικής  Εκπαίδευσης» . Λήψη Αρχείου

5.-  Αίτημα χορήγησης  για πολυμηχάνημα  φωτοτυπιών και εκτυπώσεων από  το Ειρηνοδικείο  Σαλαμίνας . Λήψη Αρχείου

6.- Έγκριση κανονισμού λειτουργίας  Δημοτικής χορωδίας  Δήμου Σαλαμίνας.  Λήψη Αρχείου

7.- Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  και παράταση προθεσμίας του έργου : Συντήρηση  πλατειιών  και  κοινοχρήστων χώρων  (ΣΑΤΑ). Λήψη Αρχείου

8.-  Έγκριση  παράτασης προθεσμίας  της παροχής υπηρεσίας  : Μελέτη  παροχής  υπηρεσιών πυροπροστασίας για τα σχολικά  κτίρια  του Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη Αρχείου

9.-  Έγκριση  καθορισμού  χώρων  άσκησης της υπάιθριας διαφήμισης  στον Δήμο Σαλαμίνας. Λήψη Αρχείου

10.- Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών ( τακτοποιητικός), του έργου : Συντήρηση – Βελτίωση  οδικού δικτύου  Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2019. Λήψη Αρχείου

11.-  Έγκριση παράτασης προθεσμίας  της σύμβασης : Κτηματογραφικές αποτυπώσεις  με επίγεις μεθόδους , πολεοδομικές  μελέτες ένταξης  σε σχέδιο πόλης , πράξεις εφαρμογής  οικιστικών περιοχών  Β΄κατοικίας  Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη Αρχείου

12.- Γνωμοδότηση σχετικά με την Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : Διώροφο  Εμπορικό  Κέντρο με υπόγειο και θερινό κινηματογράφο  και υπαίθριες θέσεις στάθμευσης  επί της Λ. Αιαντείου , στην θέση Μπουκουρίμιζα  του Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη Αρχείου 1, Λήψη Αρχείου 2

13.- Γνωμοδότηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : Κομβικός σταθμός  βάσης κινητής Τηλεφωνίας στην θέση  ΥΨΩΜΑ ΚΑΡΕΛΑ – ΑΙΑΝΤΕΙΟ του Δήμου Σαλαμίνας.

 14.- Γνωμοδότηση   σχετικά με την   Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  της Περιφέρειας Αττικής  2021-2027. Λήψη Αρχείου 1, Λήψη Αρχείου 2

15.-  Συγκρότηση  Επιτροπών με κλήρωση  σε εφαρμογή  του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016  έτους 2022. Λήψη Αρχείου

16.- Συζήτηση και λήψη απόφασης  για το θέμα που αφορά τις άμεσες παρεμβάσεις στον προβλήτα  Κακη-Βίγλας  και των Λιμενικών κατασκευών  σε όλη την περιφέρεια της Σαλαμίνας του νησιού  για λόγους ασφαλείας , κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Δερτούζου Εμμανουήλ. Λήψη Αρχείου

17.- Έγκριση  σημειακής τροποποίησης εγκεκριμένου  Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ( Γ.Π.Σ. )  του Δήμου Σαλαμίνας  στο Ο.Τ.  7α . Λήψη Αρχείου

18.- Ορισμός εκπροσώπων  Δήμου Σαλαμίνας  στα σχολικά Συμβούλια  των σχολικών  μονάδων της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  του Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη Αρχείου

19.-  Τροποποίηση της  απόφασης 242/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά  την Συγκρότηση  της Επιτροπής Ελέγχου  Κοινοχρήστων χώρων  και τον κανονισμό λειτουργίας  της. Λήψη Αρχείου

20.- Ορισμός  ενός (1)  τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού  μέλους  για να συμμετέχουν  στην Επιτροπή  Σ.Ε.Π.Ο.Δ.  της Δ/νσης Δασών Πειραιά. Λήψη Αρχείου

21.- Αντικατάσταση  τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου  Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Σαλαμίνας». Λήψη Αρχείου

22.- Αντικατάσταση  υπαλλήλου  από μέλος της Επιτροπής Διοικητικών Πράξεων  του άρθρου 11 παρ. 4  του Ν. 2307/1995. Λήψη Αρχείου

23.- Συζήτηση και λήψη απόφασης  για το θέμα που αφορά  τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο Δήμος σχετικά με τα επικίνδυνα  και επιβλαβή πλοία  που μεταφέρονται στον Αρχαίο Λιμένα.