37η Τακτική Συνεδρίαση

 1. Αποδοχή Δωρεάς ενός οικοπέδου από δημότη, για Κοινωνικούς Σκοπούς – ΑΜΕΑ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 2. Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας, οικ. Έτους 2023. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 3. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού  Δήμου Σαλαμίνας, οικ. Έτους 2023. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 4. Έγκριση Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου  Δήμου Σαλαμίνας, οικ. έτους 2023. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 5. Έγκριση Εσόδων – Εξόδων Β΄ τριμήνου  Δήμου Σαλαμίνας, οικ. έτους 2023. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 6. Έγκριση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου  Δήμου Σαλαμίνας, οικ. έτους 2023. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 7. Μεταφορά ποσού από λογαριασμό του έργου στην Τράπεζα Ελλάδος σε λογαριασμό  ίδιων πόρων  του Δήμου ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 8. ΄Εγκριση συγκρότησης επιτροπής Παραλαβής Εργασιών για το έτος 2024, σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 9. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του υποέργου 2 της Πράξης : «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης στους Οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας» Mis : 443, αρχικού συμβατικού ποσού 8.993.757,88 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και 1ης Σ.Σ.Ε., ποσού 723.466,92 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), αναδόχου ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 10. Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα  εκτέλεσης πράξης  για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο : Συνέχιση λειτουργίας δομών και υπηρεσιών  τοπικής Αυτοδιοίκησης  προς όφελος των  γυναικών  κα για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση λειτουργίας   κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης  γυναικών  θυμάτων βίας  σε τοπικό επίπεδο  της Περιφέρειας Αττικής  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Αττική 2021 -2027. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : Κατασκευή υπολειπόμενου Δικτύου  αποχέτευσης  Δημοτικής Κοινότητας Αμπελακίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 12. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου : Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης  της Αποχέτευσης από την  Ρυμοτομική  Γραμμή των  Ακινήτων μέχρι την θέση  του Κεντρικού  Αγωγού  Αποχέτευσης  Δημοτικών Κοινοτήτων  Αμπελακίων και Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας και 1ου Σ.Π. της  Υπηρεσίας : Τεχνικός  Σύμβουλος  των Υποέργων  6 ¨ Κατασκευή των Εξωτερικών  Διακλαδώσεων  της Αποχέτευσης από την  Ρυμοτομική  Γραμμή των  Ακινήτων μέχρι την θέση  του Κεντρικού  Αγωγού  Αποχέτευσης  Δημοτικών Κοινοτήτων  Αμπελακίων και Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας¨  και 10 ¨Κατασκευή υπολειπόμενου δικτύου Αποχέτευσης  Δημοτικής Κοινότητας  Αμπελακίων¨. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 14. Έγκριση παράτασης εργασιών, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου, για την Υπηρεσία : Επισκευή – Συντήρηση  Δικτύου  vacuum. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 15. Tροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής  και Δήμων  της Περιφέρειας  Αττικής ΕΣΔΝΑ και του Δήμου Σαλαμίνας  με αντικείμενο τις « Δράσεις  χωριστής συλλογής & διαχείρισης Βιοαποβλήτων  και ανακυκλώσιμων στους Δήμους  της Περιφέρειας Αττικής. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 16. Διαγραφή προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 17. Διαγραφές – Διορθώσεις οφειλών από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 18. Διαγραφές οφειλών  από χρηματικούς καταλόγους  πολεοδομικών προστίμων ΚΟΚ, οστεοθυρίδων κ.λ.π ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ