33η Τακτική Συνεδρίαση

 1. Έγκριση Ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας οικονομικής χρήσης  2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 2. Έγκριση Ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης  Κοινωνικής Πολιτικής  & Παιδείας  Δήμου Σαλαμίνας     οικονομικής  χρήσης  2022. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 3. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  του Ν.Π.Δ.Δ.   Άθλησης  Κοινωνικής Πολιτικής  & Παιδείας   Δήμου Σαλαμίνας  έτους 2023 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου που αφορά : Κατασκευή υπολειπόμενου  Δικτύου Αποχέτευσης  Δημοτικής Κοινότητας Αμπελακίων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου  που αφορά : Κατασκευή της εξωτερικής  διακλάδωσης  της αποχέτευσης  από την ρυμοτομική γραμμή  των ακινήτων  μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού  αποχέτευσης  των Δημοτικών  Κοινοτήτων  Αμπελακίων & Σεληνίων  Δήμου  Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : Έργα Οδικής  Ασφάλειας , αναδόχου  ΥΔΡΟΧΟΟΣ    Ι.Κ.Ε. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο  υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης : Συνέχιση  Λειτουργίας  Κέντρου Κοινότητας  στον Δήμο Σαλαμίνας » με  κωδικό ΟΠΣ  6002579  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  ΑΤΤΙΚΗ  2021-2027». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 8. Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα  Εκτέλεσης  Πράξης  για το συγχρηματοδοτούμενο  πρόγραμμα  με τίτλο : ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, της Περιφέρειας Αττικής  στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Αττική  2021 -2027 » της Πρόσκλησης  ΑΤΤ 024 ΟΠΣ 2406. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 9. Έγκριση χορήγησης  άδειας  τοποθέτησης  προστατευτικού  κιγκλιδώματος  στο πεζοδρόμιο της  οδού Αγίας Κυριακής  84  στην Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 10. Παραχώρηση γραφείου στο Παλαιό  Δημαρχείο  Σαλαμίνας επί της Λ. Φανερωμένης  33, για χρήση νεοσύστατου Δευτεροβάθμιου  οργάνου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 11. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για τις εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα σε υποθέσεις (Καταγγελία, Μηνυτήρια  αναφορά ), που υπεβλήθησαν  σε βάρος του Δ.Σ. κ. Τσαβαρή Ιωάννη, κατόπιν σχετικού αιτήματός του. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ