29η Έκτακτη Συνεδρίαση

  1. Καθορισμός τρόπου χρήσης  χώρων που διατίθενται  κατά την προεκλογική  περίοδο στους συνδυασμούς για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και στις τυχόν επαναληπτικές 15ης Οκτωβρίου 2023 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

Το κατεπείγον της συνεδρίασης  συνίσταται στο γεγονός  ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την  8ην ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023.

  1. Έγκριση σχεδίου υλοποίησης με ίδια μέσα Εκτέλεσης Πράξης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο: «Συνέχιση λειτουργίας δομών και υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας -Συνέχιση λειτουργίας κέντρων συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» της Περιφέρειας Αττικής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2021-2027” Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΤΤ 038 Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 3713.» ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
  1. « Λήψη απόφασης με θέμα «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» για την συνέχιση υλοποίησης της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σαλαμίνας» με Κωδικό ΟΠΣ 5001820 έως και την 31η/12/2025. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

  1. Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης δημάρχου για την υπογραφή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για την υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ 2021-2027. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

Το κατεπείγον των θεμάτων (2, 3 και 4)  συνίσταται στο γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής των προγραμμάτων λήγει 18/09/2023