Κατασκευή υπολειπόμενου δικτύου αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Αμπελακίων (Ανοικτή Διαδικασία)

1_ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2_ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3_ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

4_ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

5_ ΣΑΥ

6_ ΦΑΥ

espd-request

ΑΠΟΦΑΣΗ_ 196 68Ι4Ω1Ε-0Η7

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΨΑΘΖΩ1Ε-ΓΗΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σχ_ 1_1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 ΑΠΟ 2

Σχ_ 2_1 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ

Σχ_ 2_2 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ

Σχ_ 2_3 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ

Σχ_ 3_1 ΤΥΠΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σχ_ 3_2 ΤΥΠΙΚΑ ΕΡΓΑ