Εκπόνηση Τεχνικογεωλογικής Μελέτης κατολισθητικών φαινομένων στη νήσο Σαλαμίνας (περιοχές πόρτο φίνο, κακή βίγλα κλπ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΕΥΔ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ