Δασοτεχνικές εργασίες και δασοκομικοί χειρισμοί πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Σαλαμίνας (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ