YOUTH4EU ΟΛΛΑΝΔΙΑ

IMG_7890

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σαλαμίνα, 28/12/2023

O Δήμος Σαλαμίνας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “YOUth for EU” χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες – CERV». Το πρόγραμμα αυτό, αποσκοπεί στην προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών της ΕΕ στη νεολαία, ιδίως με την υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Στα πλαίσια δράσεων του έργου ο Δήμος Σαλαμίνας συμμετείχε στην πέμπτη διεθνή δράση που έλαβε χώρα στην πόλη Rotterdam της Ολλανδίας από 11-15 Δεκεμβρίου 2023 με αντιπροσωπεία 5 εκπροσώπων του Δήμου, όπου στο πρόγραμμα συνολικά συμμετείχαν νέοι και εργαζόμενοι από τις χώρες εταίρους του έργου (Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία).

Κατά την άφιξη των αντιπροσωπειών, η εκδήλωση ξεκίνησε με δείπνο καλωσορίσματος στο οποίο περιγράφονται τα σχέδια για την επίσκεψη, δικτύωση από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διπλωματίας και Πολιτικής, που πραγματοποιήθηκε σε τοπικό εστιατόριο στο κέντρο της πόλης του Rotterdam.

Ο χώρος διεξαγωγής όλων των εκδηλώσεων ήταν τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Διπλωματίας και Πολιτικής.

Η πρώτη ημέρα των διαδικασιών περιλάμβανε ένα παιχνίδι ρόλων με θέμα Αξίας και Δικαιώματα για το Μέλλον της Ευρώπης στην κοινωνία των πολιτών, ακολουθούμενο από μια μικρή δραστηριότητα εξοικείωσης που περιλάμβανε περιγραφή από κάτι παραδοσιακό από τη χώρα ή την πόλη του καθενός.

Την επόμενη μέρα έγινε μια συζήτηση με θέμα: “Η Ευρώπη του Αύριο, η Ευρώπη σου” με επίκεντρο τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ένα εργαστήριο σχετικά με διάφορες πτυχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την οικολογία, την υγεία και τα Fake News. Πραγματοποιήθηκαν επίσης παρουσιάσεις των έργων της Ε.Ε. από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διπλωματίας και Πολιτικής και οργανώσεων Νεολαίας. Αργότερα το απόγευμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση αξιολόγησης, διαχείρισης και διάδοσης πληροφοριών στην οποία σκιαγραφήθηκαν τα σχέδια για τα επόμενα βήματα, τα οικονομικά, οι κίνδυνοι, η ανάλυση και η αξιολόγηση.

Όλες οι αντιπροσωπίες συμμετείχαν σε μια περιήγηση στο Schiedam, μια πόλη περίπου 9 χλμ. από το Rotterdam. Μια πόλη διάσημη για τα αποστακτήρια τζιν, τα ρομαντικά κανάλια, τις ιστορικές αποθήκες, τις χαρακτηριστικές κινητές γέφυρες και του ψηλότερους ανεμόμυλους στον κόσμο. Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το περίφημο Εθνικό Μουσείο Jenever.

Ο Δήμος Σαλαμίνας συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις με στρατηγική στόχευση τη νεολαία του νησιού, επενδύοντας σε προγράμματα και δραστηριότητες που θα ενδυναμώσουν τις γνώσεις τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευκαιρίες που έχει να τους δώσει. Μέσω τέτοιων δράσεων αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητές τους για το σύγχρονο επαγγελματικό χώρο, αλλά και αναδεικνύουν το νησί ως κεντρικό παράγοντα καινοτομίας και προόδου στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία του συγκεκριμένου έργου, αλλά και την συμμετοχή μας σε άλλες Ευρωπαϊκές δράσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.salamina.gr/euprojects

Κάντε κλικ ΕΔΩ το Event Description Sheet (EDS).


PRESS RELEASE

Salamina, 28/12/2023

The Municipality of Salamina participates as a partner in the European Programme “YOUth for EU” funded by the European Union and the Programme «Citizens, Equality, Rights and Values – CERV». This programme aims to protect and promote youths rights and values of the EU, in particular by supporting civil society organizations active at local, regional, national and international levels.

As part of the project’s actions, delegates from the Municipality of Salamina along with those from Poland, Portugal, Spain, Italy and the Netherlands participated in the YOUTH4EU event in the Netherlands in the city of Rotterdam from the 11th – 15th of December 2023.

Upon arrival of the delegates, the event kicked off with a welcoming dinner outlining the plans for the visit, networking by the European Institute for Diplomacy and Policy, which took place at a local restaurant in the Centre of Rotterdam. The venue for all the events was the European Institute for Diplomacy and Policy offices.

The first day of proceedings was marked by a roleplay featuring values and rights on the future of Europe in civil society, followed by a small icebreaking activity involving something traditional from each one’s country or city.

On the next day there was an Oxford debate on “Tomorrow’s Europe, Your Europe” focusing on the upcoming European elections. Further to this, a workshop was held on various aspects of the European Union concerning European citizenship, cybersecurity, ecology, health and fake news, there were also presentations of the EU projects from the European Institute for Diplomacy and Policy and Youth organizations. Later in the afternoon an evaluation, management and dissemination meeting tool place outlining plans for next steps, finance, risks, analysis and evaluation.

All participants took part in a tour of Schiedam, a city approximately 9 Km from Rotterdam. A city famous for its gin distilleries, romantic canals, historic warehouses, characteristic drawbridges and the tallest windmills in the world. Delegates had the opportunity to visit the renowned National Jenever Museum.

The Municipality of Salamina continues to implement actions stategically targeting the youth of the island, investing in programmes and activities that will strengthen their knowledge of the European Union and the opportunities it has to offer them. Through such actions they develop the necessary skills for the modern professional world, but also highlight the island as a central factor of innovation and progress in the European area.

For more information about the course of the specific project, as well as our participation in other European actions, visit our website www.salamina.gr/euprojects

Click HERE for Event Description Sheet (EDS).

  • d012fbc8-c9cb-4bb4-9f8c-c8db0e665bd9 (1)