Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 2022

Κατηγορίες Άρθρων Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2019
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2019

29η Συνεδρίαση

1.- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 2. - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 3.- Σύναψη Μνημονίου ερευνητικής,...

27η Συνεδρίαση

1.- Ίδρυση Δημοτικής Επιτροπής Νεολαίας Δήμου Σαλαμίνας με την ονομασία "ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ" . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 2.- Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ...

26η Συνεδρίαση

1. Παράταση (6η) της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ στους Οικισμούς ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ του Δήμου Σαλαμίνας ", συμβατικού προϋπολογισμού μελέτης...

25η Συνεδρίαση

1.- Α. Εκπροσώπηση πρόσβασης στους λογαριασμούς του Δήμου Σαλαμίνας στην ALPHA BANK μέσω διαδικτύου (e-banking) και - Β. Ορισμός της ειδικής Ταμία, ως διαχειρίστρια των...

20η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών ΕΣΠΑ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 2.- Πρόσληψη Προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...

12η Συνεδρίαση

1.- ΄Εκθεση Εσόδων - Εξόδων Δ’ τριμήνου έτους 2018 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP. 2.- Εξουσιοδότηση της Δημάρχου που αφορά την υπογραφή & διαχείριση εγγράφων στην...

11η Συνεδρίαση

«Παράτασητης συνολικής προθεσμίαςκατασκευής του έργου :«Κατασκευή Δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας » συμβατικούπροϋπολογισμούμελέτης 8.993.757,88€(πλέον Φ.Π.Α), αναδόχου ΤΟΜΗΑΒΕΤΕ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ...

10η Συνεδρίαση

1.-Κυκλοφοριακές ρυθμίσειςστο Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 2.- Επάνδρωση του ΕΚΑΒ προκειμένου να πραγματοποιούνταιεπιπλέον βάρδιες στο νησί της Σαλαμίνας , κατόπιν αιτήματος των Δ.Σ....

6η Συνεδρίαση

1.- Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 222/01-02-2019 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., την υπ΄αριθμ. 38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086 Β΄/27-07-2018)...

5η Συνεδρίαση

1.-΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας, οικ. Έτους 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP. 2.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στον κανονισμό περιπτέρων του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP. 3.- Έγκριση...