Δευτέρα, 15 Αυγούστου, 2022

loukas
39 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ

14η Συνεδρίαση

1.- Διατύπωση απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Μονάδα καλλιέργειας οστρακοειδών (μυδοκαλλιέργεια)», υποκατηγορία Α2,...

12η Συνεδρίαση

1.- Aναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2017, κατόπιν εγκρίσεώς της, από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ . 2.- Τροποποίηση Τεχνικο ύΠρογράμματος...

11η Συνεδρίαση

1.- Λήψη απόφαση ςυπέρ του αγώνα των συμβασιούχων μπροστά στις νέες εξελίξεις και υιοθέτηση από το Δημοτικό Συμβούλιο,του ψηφίσματός τους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ. 2.- Έγκριση 1ου...

8η Συνεδρίαση

1.- Ορισμός ΠροέδρουΔημοτικής Επιτροπής Παιδείαςκαι μελών των παραγωγικών τάξεων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 2.- Έγκριση της Επιτροπής οριστικής παραλαβήςμε κλήρωσησε εφαρμογήτου άρθρου 26 του Ν. 4024/2011για το...

6η Συνεδρίαση

1. - ΄Εγκριση του τροποποιημένου σχεδίου οικονομικής εξυγίανσης Δήμου Σαλαμίνας όπως αυτό υποβλήθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (άρ.17 περ.θ &27 Ν.4270/2014)...

5η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης - παράτασης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σαλαμίνας για το έργο: « Συντήρηση Επαρχιακού και Λοιπού...

2η Συνεδρίαση

1. Έγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων Διοίκησης & ορισμός μελών τους, σε εφαρμογή του άρθρου 221του Ν. 4412/2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ. 2. Λήψη απόφασης για αναθεώρηση...

1η Συνεδρίαση

1. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του εκκαθαριστή της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σαλαμίνας, καθώς και απαλλαγή του εκκαθαριστή . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP. 2. Έγκριση σύναψης και...

35η Συνεδρίαση

1. -Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης -θέρμανσηςκαι ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2017.(χρήση 2017) . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ . 2. -Απολογισμός έργου Διαπαραταξιακής Επιτροπής που συστάθηκεμε...

34η Συνεδρίαση

1.- Λήψη απόφασης που αφορά την έγκριση της έναρξης των διαδικασιών για την παραχώρηση κατά κυριότητα, στην Ε.ΥΔ.Α.Π. του Δημοτικού Δικτύου ύδρευσης του Δήμου...