8η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση ένταξης και υποβολής αίτησης για ένταξη, του ∆ήµου Σαλαμίνας , στη ρύθμιση των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών (ρυθμισμένων και µη ρυθμισμένων), σύμφωνα µε το ν.4316/14 (ΦΕΚ 270/24 ∆εκ 2014) άρθρο 79, παρ.2 στο Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, µε συμψηφισμό µε ποσά που αντιστοιχούν στο 5% επί των εσόδων του ∆ήµου Σαλαμίνας από τους αναλογούντες Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους ( ΚΑΠ) και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Σαλαμίνας για την υλοποίηση. ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

2.- Συμψηφισμός οφειλών από τα έσοδα που προκύπτουν από το άρθρο 27 του Ν.3756/2009 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του Ν.4147/2013, το άρθρο 77 του Ν.4170/2013 και του Ν.4079/2012. ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

3.- ΄Εκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ τριμήνου 2014, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

4.- Έγκριση για σύνταξη αιτήματος τροποποίησης του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής , οικ. έτους 2014 , σχετικά με την Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου στο Ο.Τ. 48 της Δημ. Κοινότητας Αμπελακίων Δήμου Σαλαμίνας και πραγματοποίησης απαιτούμενων έργων συντήρησης , αναβάθμισης και βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

5.- Έγκριση των όρων της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.Δήμου Σαλαμίνας & Δήμου Σαλαμίνας για το έργο : «Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Ν. Γραμ-ματικός» & εξουσιοδότηση της Δημάρχου, για την υπογραφή της . ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

6.- Έγκριση των όρων της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. Δήμου Σαλαμίνας & Δήμου Σαλαμίνας για το έργο : «Συντήρηση Δημοτικού Σταδίου Σαλαμίνας» & εξουσιοδότηση της Δημάρχου, για την υπογραφή της ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

7.- ΄Εγκριση προϋπολογισμού του αναγνωρισμένου «ως ειδικώς Φιλανθρωπικό» Σωματείο (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΦΙΛΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» οικ. έτους 2015. ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

8.- Β’ Κατανομή ποσού 76.011,55 € για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων προς τον Δήμο Σαλαμίνας , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11830/02/04/2015 απόφαση του Υπ. Ες. ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

9.- Αποδοχή παραίτησης της κας Τούτση Ελένης από την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Σαλαμίνας και ορισμός εκ νέου μέλους της επιτροπής. ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

10.- Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας , πέριξ σχολικών μονάδων του Δήμου Σαλαμίνας ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

11.- Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης & ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του 4024/2011. ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

12.- Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης προσφορών τεχνικών υλικών . ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

13.- Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης προσφορών μη τεχνικών υλικών . ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

14.- Παραχώρηση στην ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ Δημοτικών χώρων για πλήρη χρήση, εκμετάλλευση & διαχείριση για τα έτη 2015 & 2016 σύμφωνα με το άρθρο 185 παρ. 2 του Ν.3463/2006. ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

15.- ΄Εγκριση και αποδοχή της μελέτης «Βελτίωση, επισκευή και συντήρηση δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

16.- Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης καθώς και την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ» . ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

17.- ΄Εγκριση πρακτικού εκτίμησης για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία του κου Μπούρα Κωνσταντίνου στο Ο.Τ. 136 στην περιοχή Ξένο του Δήμου Σαλαμίνας, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

18.- ΄Εγκριση πρακτικών εκτίμησης οικοπεδικής έκτασης ιδιοκτησιών περιοχής «ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΞΕΝΟ», Δήμου Σαλαμίνας.
ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP1.
ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP2.
ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP3.
ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP4.
ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP5.
ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP6.
ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP7.

19.- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 209/2014 απόφασης Δημ. Συμβουλίου που αφορά: «Ορισμός Επιτροπής Εκταφών και κοσμητείας κοιμητηρίων, σε εφαρμογή του Kανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων» . ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

20.- Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής με σκοπό την Κατάρτιση Κανονισμού χρήσης Κοινοχρήστων χώρων, του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

21.- Έγκριση χορήγησης ή μη, παράτασης ωραρίου λειτουργίας χρήσης μουσικών οργάνων έως τις 03.00 καταστήματος «Καφετέρια (ECSTASY) της εταιρείας ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & Σια ΟΕ επί της οδού Αγίου Νικολάου 31,στη Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

22.- Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 108 τ.μ. με αντάλλαγμα, επί της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και 91 τ.μ. έμπροσθεν της πλατείας, για τοποθέτηση φουσκωτών παιχνιδιών, της κας Μελλέ Ευαγγελίας . ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

23.- Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 160 τ.μ. με αντάλλαγμα, επί της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών του κ. Λαμπρινάτου Νικόλαου. ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

24.- Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης έμπροσθεν φαρμακείου του κ.Διγενάκη Μιχαήλ που στεγάζεται επί της Λεωφ. Φανερωμένης, στη Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

25.- Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης έμπροσθεν φαρμακείου του κ.Διγενάκη Μιχαήλ που στεγάζεται επί της Λεωφ Σαλαμίνας 276 στην Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

26.- ΄Εγκριση εισόδου – εξόδου πλυντηρίου λιπαντηρίου αυτοκινήτων στην Λεωφ. Αιαντείου 160, Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

27.- Αποζημίωση ιδιοκτησίας του κ. ΚΑΡΡΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ του Θεοδώρου στην περιοχή ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

28.- Υλοτομία ευκαλύπτου στην οδό Ελαιών 62 στο Ο.Τ. 101 στην περιοχή Σελήνια, Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

29.- Ανανέωση ή μη, παραχώρησης Κ/Χ στο σύλλογο ΤΕΥΚΡΟΣ στην περιοχή Ρέστη Δήμου Σαλαμίνας, για τοποθέτηση τροχόσπιτου βάσει της υπ΄αριθμ. 42/2014 απόφασης του Δημοτικού Σ/λίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

30.- Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους . ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.

31.- Διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧEΙΟΥ ZIP.