7η Συνεδρίαση

1.- Ψήφιση Προϋπολογισμού και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Σαλαμίνας και Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με το ΦΕΚ αριθμ. φύλλου 2658/28-7-17 τεύχος Β΄ του ΥΠ.ΕΣ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. άρθρα 4 του ν. 4111/2013, 17 περ. θ & 149 ν. 4270/2014 σε εφαρμογή του υπ’ αριθμ. πρωτ. 417/3-4-2018 Πρακτικού – Απόφασης του Παρατηρητηρίου της 156ης Συνεδρίασης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.