6η Συνεδρίαση

1.- Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 222/01-02-2019 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., την υπ΄αριθμ. 38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086 Β΄/27-07-2018) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και το υπ΄αριθμ. 9506/11-02-2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP