6η Συνεδρίαση

1. – ΄Εγκριση του τροποποιημένου σχεδίου οικονομικής εξυγίανσης Δήμου Σαλαμίνας όπως αυτό υποβλήθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (άρ.17 περ.θ &27 Ν.4270/2014) ΥΠ.ΕΣ & Δ.Α. σύμφωνα με την 110/2017 απόφ. Οικ. Επιτροπής και το πρακτικό 115ης Συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

2.-΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας, οικ. έτους 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

3.-Καθορισμόςτων δημοτικών τελώνκαθαριότηταςκαι ηλεκτροφωτισμού για την επιβολή τελών, δικαιωμάτωνκαι εισφορών (άρθρο 72 πα.1ζ Ν. 3852/2010) και ειδικότεραγια την αναπροσαρμογήή μη του τιμολογίου της Ύδρευσης και των τελών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ