6η Ειδική Συνεδρίαση

1.- Ψήφιση ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 334/10-03-23 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και την υπ’ αριθ. 49039/25-7-2022 (Β΄3976) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που αφορά την «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2023 – Μερική τροποποίηση  της υπ’ αριθμ.  7028/2004 (Β΄253) απόφασης». Λήψη Αρχείου ZIP