5η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σαλαμίνας για το έργο: « Συντήρηση Επαρχιακού και Λοιπού οδικού Δικτύου Σαλαμίνας» και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Σαλαμίνας , για την υπογραφή της. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

2.- Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σαλαμίνας για το έργο: (παροχή υπηρεσία) « Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο Δίκτυο Σατερλί-Κανάκιαστον Δήμο Σαλαμίνας »και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Σαλαμίνας,για την υπογραφή της. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

3.- Έγκριση χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών του Παρόχου «COSMOTE – OTE A.E.» ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ( ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ) .

4.- Ρύθμιση του χρεωστικού υπολοίπου του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

5.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία :«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

6.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία : «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

7.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία : «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π» – Νομικό ΠρόσωποΔ.Δ. Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας&εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

8.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας του Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

9.- Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας για το έτος 2017.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 1.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 2.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 3 .
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 4.

10.-Έγκριση Προϋπολογισμού Ειδικού Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου(Ν.Π.Ι.Δ.) « Συλλόγου Γονέων φίλων ΑΜΕΑ Σαλαμίνας» , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιοΙΙ παρ. 3Β του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

11.- Έγκριση μελέτης που αφορά « Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του έργου Κατασκευή συλλεκτηρίων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας επί της οδού Κ. Καραμανλή στην Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

12.- Έγκριση τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Θέμιδος και Αγίας Βαρβάρας στα Παλούκια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

13.- Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ. Κ. Σεληνίων επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου για το έργο: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

14.- Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ. Κ. Σεληνίων επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως για το έργο: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

15.- Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

16.- Μεταφορά τόπου λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στην Δ.Κ. Αμπελακίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

17.- Συζήτηση του θέματος που αφορά την επαναχάραξη αιγιαλού στην περιοχή της Ψιλής Άμμου κατόπιν αιτήματος των μελών του Συλλόγου« Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

18.- Αποδοχή προσωρινής (5/μηνης) παραχώρησης οχήματος του Δήμου Πειραιά στον Δήμο Σαλαμίνας για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της καθαριότητας του Δήμου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

19.- Έγκριση μελέτης για προμήθεια ανταλλακτικών σωλήνων ύδρευσης για την συντήρηση του Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

20.- Έγκριση του 4ουΤακτοποιητικού Α.Π.Ε.του έργου: Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

21.- Αποδοχή δωρεάς ειδικού οχήματος μεταφοράς Α.Μ.Ε.Α., ιδιοκτησίας Περιφέρειας Αττικής , στο Δήμο Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ