5η Συνεδρίαση

1.- Α΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς έτους 2020 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Παραχώρηση για αθλητική χρήση της κοινής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Αιαντείου και του Γυμνασίου Αιαντείου . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

3.- Συγκρότηση Επιτροπών με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (για το έτος 2020). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

4.- Κήρυξη ως έκπτωτου ή μη , της εταιρείας “PC LAB AΛΑΜΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ”. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

5.- Καθορισμός περιεχομένου προκήρυξης επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης στον Δήμο Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

6.- Αντικατάσταση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ” ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

7.- Αντικατάσταση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΊΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ “. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

8.- Επικαιροποίηση της 176/2018 απόφασης για την υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ” στον άξονα προτεραιότητας 03 , Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας με τίτλο “Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών”. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

9.- Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ” ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019 ” με κωδικό πρόσκλησης Φ.Π1/2019 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας -Πράσινο Ταμείο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

10.- Γνωμοδότηση που αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ανανέωση -τροποποίηση ΑΕΠΟ για την λειτουργία του Λιμένα των υφιστάμενων και νέων έργων περιοχής, αρμοδιότητας Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

11.- Ορισμός υπολόγου για το έργο ” Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στον Δήμο Σαλαμίνας ” με κωδικό ΟΠΣ 5034809 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα ” Αττική 2014 -2020″. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

12.- Ανακήρυξη της 29ης Σεπτεμβρίου ως Δημόσια Εορτή τοπικής σημασίας και αργίας για τον Δήμο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

13.- Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Σαλαμίνας στο περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 09 “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής συνοχής με τίτλο ” Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Σαλαμίνας” και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της σχετικής πρότασης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

14.- ΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης ” Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στον Δήμο Σαλαμίνας ” με κωδικό ΟΠΣ 5034809 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 09. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

15.- Συζήτηση του αιτήματος της Δ.Σ. κας Παπαελευθερίου Μαρίας σχετικά με την σύσταση δυο προσωποπαγών θέσεων των κ.κ.Κουτούκα Αθανασίας & Μανόγλου Γεωργίας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

16.- Έγκριση αναγκαιότητας ή μη , ονοματοθεσίας οδού. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ