35η Συνεδρίαση

1.Αποδοχή των όρωνγια την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείουγια την χρηματοδότηση χρεών του Δήμου Σαλαμίνας , που προέρχονται απόπάσης φύσεως δαπάνεςγια κάλυψη μέρους του ποσούπου υπολείπεταιγια την ισοσκέλισητου Προϋπολογισμού έτους 2015 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 της από 26-8-2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ 102/Α/26-8-2015) και ισχύει. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2.- Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 198/2015απόφασης Δ.Σ. ως παρανόμως ληφθείσης και καθορισμός τελών, δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή του τιμολογίου της Ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3.- Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 198/2015απόφασης Δ.Σ. ως παρανόμως ληφθείσης και καθορισμός τελών, δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή των τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4.-Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 198/2015απόφασης Δ.Σ. ως παρανόμως ληφθείσηςκαι καθορισμός τελώνκαθαριότητας& ηλεκτροφωτισμούγια το έτος 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5.- Έγκριση Κανονισμού Ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6.- Επανένταξη παραγεγραμμένων τιμολογίων ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP..

7.- Ορισμός ορκωτού ελεγκτήλογιστή και τον αναπληρωτή αυτού, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου(Ισολογισμός οικ. έτους 2014 ) . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

8.- Ορισμός ορκωτού ελεγκτήλογιστή και τον αναπληρωτή αυτού, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου(Ισολογισμός οικ. έτους 2015 ) . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

9.Αναμόρφωση ΠροϋπολογισμούΔήμου Σαλαμίνας , οικ. έτους 2015.

10.Έγκριση προμήθειας εδεσμάτων& γουριών για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων καιτης Πρωτοχρονιάς του Δήμου Σαλαμίνας και των Δημ. Κοινοτήτων & ψήφιση της σχετικής πίστωσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

11.- Διαγραφήβεβαιωμένων οφειλών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

12.- Συγκρότηση επιτροπής επίβλεψης& ελέγχου των εργασιών που αναφέρονται στοαίτημακαςΒαϊας Πασχαλούδη . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

13.- Έγκρισηπαράτασης προθεσμίας του έργου :Αποκατάστασηρυμοτομούμενων μαντρότοιχων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

14.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : ΚατασκευήΕξωτερικών διακλαδώσεων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

15.-Έγκριση μελέτηςκαι τρόπος δημοπράτησηςτης εργασίαςπου αφορά στην συντήρησηκαι τεχνική υποστήριξη οικονομικών καιδιοικητικών προγραμμάτων του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

16.- Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου :Επισκευή & συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

17.- Επικαιροποίησητης υπ’ αριθμ. 162/2012 απόφασηςτου Δ.Σ. που αφορά : Καθεστώςλειτουργίαςκατά τιςΚυριακές και Αργίεςτων καταστημάτων εκτός κέντρου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

18.- Έγκριση Προϋπολογισμού , Τεχνικού Προγράμματοςκαι ΟλοκληρωμένουΠρογράμματος δράσηςτου Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.οικονομικού έτους 2016.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ_1.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ_2.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ_3.

19.- Έγκριση κανονισμού χορήγησηςή μη, στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

20.- Έγκρισηπαραχώρησηςθέσεων στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

21.- Έγκρισηανανέωσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν στις οδούς του έργου: «Υδροδότηση Σαλαμίνας μέσω διαύλου Ν. Περάμου – Φανερωμένης» κατόπιν αιτήματος του αναδόχου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

22.-Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη βόρεια περιαστική περιοχή της πόλης Σαλαμίνας στον οδικό άξονα των οδών Ζωοδόχου Πηγής – Κατσέλη & Προφήτη Ηλία. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

23.-Κατασκευή διαβάσεων πεζών στην Λεωφόρο Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

24.- Έγκριση τοποθέτησης προστατευτικού εμποδίουα) επί του πεζοδρομίου ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ 46 περιοχή Παλουκίων Δήμου Σαλαμίνας και β) επί του πεζοδρομίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62 Δ.Κ.Αμπελακίων Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

25.- Καθορισμός της πλατείας ΠΡΙΝΟΥ στη Δ.Κ.Σεληνίων (επί των οδών Κρίνων & Δόξης),ως θέση άσκησηςυπαίθριου εμπορίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

26.-Συμψηφισμός εισφορών -αποζημίωση ιδιοκτησιών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

27.- Βελτίωσηοδικής ασφάλειας στον κόμβοασφάλειας των οδώνΘέμιδος & Ευριπίδου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

28.-Έγκριση χορήγησηςή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνωνέως τις 03.00 π.μ. καθημερινά για την χειμερινή περίοδο των καταστημάτων:

.- Καφετέρεια-Μπαρ της εταιρείας «Χ.Βλάχος & ΣΙΑ ΟΕ» επί της οδού Αγίου Νικολάου 31 στη Σαλαμίνα.

.- Καφετέρεια ECSTASY της εταιρείας «Γ. Μίχας & ΣΙΑ ΟΕ» επί της οδού Αγίου Νικολάου 31 στη Σαλαμίνα. “>ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.