34η Συνεδρίαση

1.- Λήψη απόφασης που αφορά την έγκριση της έναρξης των διαδικασιών για την παραχώρηση κατά κυριότητα, στην Ε.ΥΔ.Α.Π. του Δημοτικού Δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σαλαμίνας.

2.- Έγκριση Ισολογισμού Λήξης εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σαλαμίνας ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

3.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

4.- Συγκρότηση Επιτροπής με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 για το έργο : «Επέκταση δικτύου ακαθάρτων περιοχής Αγ. Νικολάου». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

5.- Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Δήμο Σαλαμίνας, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .