34η Έκτακτη Συνεδρίαση

  1. – Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2022. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2.- Διόρθωση  της υπ’ αριθμ. 28/2022  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2022. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3.- Δ΄ κατανομή ποσού 78.500,00€ προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Σαλαμίνας , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  ΑΔΑ Ψ8ΛΘ46ΜΤΛ6-02Σ του Υπουργού Εσωτερικών και το με αρ. πρωτ. : @prtkl@08/12/2022 αναγγελία πίστωσης  από το Ταμείο Παρακαταθηκών   & Δανείων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4.- ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018-2019-2022». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5.- Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 96/2022 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης έγκρισης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Σαλαμίνας (ΣΒΑΚ). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6.- Αποδοχή παραίτησης του κ. Ραπτόπουλου Στυλιανού από τακτικό μέλος του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. και ορισμός νέου μέλους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

Το κατεπείγον των θεμάτων συνίσταται στην εύρρυθμη  λειτουργία του Δήμου.