30η Συνεδρίαση

1. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 1971/16 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

2. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ’ τριμήνουγια τον έλεγχο – υλοποίησητου Προϋπολογισμού , έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

3. Έγκρισητου τελικού πίνακα πιστωτών της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Σαλαμίνας με την επωνυμία ΔΗΚΕΣΑ και αποδοχήως καθολικού διαδόχουτων υποχρεώσεων της ΔΗΚΕΣΑ από τον Δήμο Σαλαμίνας,που περιλαμβάνεται στον πίνακα αυτό. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

4. Έγκριση σκοπιμότητας ανάθεσης εργασίας και έγκριση της υπ’αριθμ. 13/16 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας, Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

5. Παράταση Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου τωνεργαζομένωντου προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι σύμφωναμε την παρ.1α του άρθρου 69 του Ν.4430/2016(ΦΕΚ 205/Α΄/31-10-16). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

6. Συμμετοχή του Δήμου Σαλαμίνας στην πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

7. Ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου Σαλαμίνας για την υλοποίηση της πράξης Κ.Δ.Β.Μ. – νέα φάση. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

8. Δ΄ κατανομήποσού 72.321.,35€ προς κάλυψη λειτουργικώνδαπανώντωνσχολείων,του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

9. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβήςμε κλήρωση, σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, του έργου «Κατασκευή Διαδημοτικού Παιδικού Σταθμού». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

10.- Έγκριση μελέτης που αφορά «Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων 2015-2016» και τρόπος δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

11. Έγκριση μελέτης που αφορά «Ανακατασκευή φθορών οδοστρώματος στην Δημ. Κοινότητα Σαλαμίνας» και τρόπος δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

12. Έγκριση μελέτης που αφορά« Ανάπλαση πλατείας Αγίου Γεωργίου »και τρόπος δημοπράτησης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

13. Ανάκλησητης υπ΄αριθμ. 132/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για την αποδοχή και έγκριση της 9/2016 ανασυνταγμένης μελέτης, σύμφωναμε τις διατάξεις του Ν.4412/2016,του έργου ¨ Ανάπλασηιστορικούκέντρου ¨και έγκρισητου τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τον Ν.4412/16 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

14. Ανάκλησητης υπ΄αριθμ. 127/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για την αποδοχή και έγκριση της 8/2016 της ανασυνταγμένης μελέτης, σύμφωναμε τις διατάξεις τουΝ.4412/2016,του έργου ¨Συντήρηση και επισκευή δικτύου ακαθάρτων Δήμου Σαλαμίνας ¨ και έγκριση του τρόπου δημοπράτησης με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τον Ν.4412/16. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

15. Ανάκλησητης υπ΄αριθμ. 128/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για την αποδοχή και έγκριση της 7/2016 ανασυνταγμένης μελέτης ,σύμφωναμε τις διατάξειςτου Ν.4412/2016,του έργου ¨Συντήρησηκαι επισκευήοδοποϊιαςΝήσου Σαλαμίνας ¨ και έγκριση του τρόπου δημοπράτησης με ανοικτόδιαγωνισμό σύμφωνα μετο Ν.4412/16.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ 1 .
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ 2.

16. Έγκριση της μελέτης που αφορά ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

17. Έγκρισητης μελέτης που αφορά ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ¨ και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

18. Έγκρισητης μελέτης που αφορά ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ¨ και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

19. Έγκρισητης μελέτης που αφορά «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

20. Έγκριση της μελέτης που αφορά «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ » και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

21. Έγκριση μελέτης που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

22. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή επίβλεψης& ελέγχουτων εργασιών που αναφέρονται στο αίτημα της κας Βάϊας Πασχαλούδη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

23. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 158 Θ/2016 απόφασηςτου Δημοτικού Συμβουλίουπου αφορά «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011»,για την Επιτροπή παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών Οχημάτων(βάση άρθρου 67, Π.Δ. 28/80 & ΔΚΚ άρθρο 273 παρ.1. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

24. Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

25. Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Ν.Π.Δ.Δ.« Σχολική Επιτροπή Δ/μιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαλαμίνας και αντικατάστασή του. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

26. Τακτική Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ.Άθλησης – Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας Δήμου Σαλαμίναςγια το έτος 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

27. Έγκριση Απογραφής& Ισολογισμού Έναρξης του Ν.Π.Δ./Δ. Άθλησης , Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2011. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

28. Έγκριση Ισολογισμού, έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης, Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

29. Λήψη απόφασης επί έγγραφης διαμαρτυρίας Εξωραϊστικού – Εκπολιτιστικού Συλλόγου « Αγ. Νικόλαος ο Δροσερός » , περί ελλιμενισμού πλοίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

30. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

31.Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα, για σύνδεση ακινήτου με την αποχέτευση. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.