3η Συνεδρίαση

1.- Αδελφοποίηση Δήμου Σαλαμίνας και Κοινότητας Χλώρακας (Πάφος ) Κύπρου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2.- Α’ Κατανομή ποσού των 76.011,55 € για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων προς τον Δήμο Σαλαμίνας , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1845/14.01.2015 απόφαση του Υπ. Εσ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3.- Συστέγαση του Δ.Ι.Ε.Κ. ( Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ), στο 1ο ΕΠΑΛ Σαλαμίνας , επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής για την λειτουργία αυτού. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4.- Μετονομασία του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Β΄ Πειραιά Σαλαμίνας , λόγω υπαγωγής της Σαλαμίνας στην Α΄ Εκπαιδευτική Περιφέρεια Πειραιά. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5.- Αποδοχή εγκατάστασης αναβατορίων από τον Ο.Σ.Κ Α.Ε. για την εξυπηρέτηση μαθητών ΑΜΕΑ στο 2ο ΓΕΛ Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6.- Καθορισμός εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

7 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην 6η Αναμόρφωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας, οικ. έτους 2014 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

8.- Έγκριση προμήθειας γραφικής και φωτοτυπικής ύλης, καθώς και λοιπών ειδών γραφείου . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

9.- Έγκριση τρόπου διεξαγωγής προμήθειας τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π., με ισχύ για 12 μήνες ( χρήση 2015). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

10.- Κήρυξη του προμηθευτή «Τ.Η.Κ.» Α.Ε Κατασκευαστική Τεχνική Εταιρεία, έκπτωτου ή μη που αφορά την προμήθεια τριών αιθουσών Ελαφριάς Λυόμενης Προκατασκευής ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

11.- Ανανέωση άδειας λειτουργίας κινητής καντίνας και κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τον κ. Νομικό Μιχαήλ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

12.- Ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του στο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ( Α.Σ. Νησιωτική Συνεργασία ) καθώς και ορισμός νομίμου εκπροσώπου του Δήμου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

13.- Ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του στο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ( Απασχόληση και Προστασία Περιβάλλοντος ) καθώς και ορισμός νομίμου εκπροσώπου του Δήμου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

14.- Αποδοχή παραίτησης της κ. Αγγουράκη Αικατερίνης από τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ και ορισμός νέου μέλους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

15.- Περί ανταλλαγής του κτιρίου Παλαιού Μουσείου Σαλαμίνας έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Σαλαμίνας με μία αίθουσα στο ισόγειο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Παλουκίων Σαλαμίνας , κατόπιν αιτήματος του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλογου Αγίου Νικολάου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

16.- Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την κατάρτιση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

17.- Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την κατάρτιση Κανονισμού ύδρευσης του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

18.- Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την προετοιμασία και τον συντονισμό απαραίτητων ενεργειών για την διεκδίκηση της ανάδειξης της Σαλαμίνας ως πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης έτους 2021. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

19.- Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων του Δήμου ,(σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 περί εφαρμογής του. 3200/ 1955, άρθρο 8), κατά της απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την τροποποίηση – ανανέωση απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας « Ιχθυοκαλλιέργειες Αργοσαρωνικού Α.Ε. », στην θέση Πυργιακόνι Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

20. – Γνωμοδότηση επί του αιτήματος της Περιφέρειας Αττικής – Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού- Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών για : Μελέτη Περιβαλλοντικών Eπιπτώσεων Λιμενικού Έργου επέκτασης της Εταιρείας «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. », στην Κατω Πούντα στα Αμπελάκια Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.