27η Συνεδρίαση

1.- Ίδρυση Δημοτικής Επιτροπής Νεολαίας Δήμου Σαλαμίνας με την ονομασία “ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ” . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.- Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας που αφορά την ανάθεση σε ιδιώτη μέρους των παρεχομένων υπηρεσιών με τίτλο ” Αποκομιδή μπαζών από κοινόχρηστους χώρους”. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντήρηση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων (ΣΑΤΑ)”. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.- Παράταση συμβάσεων Ορισμένου χρόνου των εργαζομένων του Προγράμματος ” Βοήθεια στο Σπίτι “, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 229 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α’/ 30-10-2019). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6.- Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7. Αποδοχή παραίτησης και ορισμός νέου μέλους στην Επιτροπή Διοικητικών Πράξεων η οποία συγκροτήθηκε με την 241/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.- Αποδοχή παραίτησης και ορισμός νέου μέλους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9. Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους που αφορά επέκταση σχεδίου Πόλεως. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP