26η Συνεδρίαση

1. Παράταση (6η) της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου : “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ στους Οικισμούς ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ του Δήμου Σαλαμίνας “, συμβατικού προϋπολογισμού μελέτης 8.993.757,88 € (πλέον Φ.Π.Α. ), αναδόχου “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ”. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2. Έγκριση Σύμβασης συνεργασίας του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3. Συζήτηση του θέματος που αφορά την συνέχιση ή μη της λειτουργίας τοπικού Σταθμού μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην περιοχή Γούβα Μπατσί, οποίος στερείται από τον Νόμο προβλεπόμενες εγκρίσεις , κατόπιν του με αριθμ. Πρωτ. 17278/4-10-2019 αιτήματος του π. Δημάρχου Σαλαμίνας κ. Τσαβαρή Ιωάννη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4. Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του στην Γενική Συνέλευση των μετόχων του Δικτύου ΠΕ Νήσων Αττικής . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της Μειοψηφίας για την συμμετοχή τους στην σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου , σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4018/2011 άρθρ. 11 παρ. 2. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σαλαμίνας (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ) ,ως μέλη στην Γνωμοδοτική Επιτροπή άρθρο 9 παρ. 7 Ν. 2881/2001 (Α’ 16) για τον Λιμένα Πειραιά. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8. Ορισμός εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους , ως μέλη: α) Επιτροπή χαρακτηρισμού παράλιων χώρων της περιοχής αρμοδιότητάς μας ως πολυσύχναστων (Π.Δ. 31/2018 ). β) Επιτροπή για τα ταχύπλοα (ταχυκίνητα σκάφη ) και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής (ΓΚΛ 20 όπως ισχύει). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9. Ορισμός επιτροπής εκταφών σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

10. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής πεζοπορικών – ορειβατικών δραστηριοτήτων σε εφαρμογή του άρθρου 15 παρ. 11 της αρθμ. 151344/165/18-1-2017 απόφαση ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 206 /Β/3-1-2017). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

11. Συγκρότηση Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας (αρθ.199 παρ. 6 Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

12. Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Δ/νσης Περιβάλλοντος , Πρασίνου και καθαριότητας και ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 40124/2011. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

13. Συγκρότηση Επιτροπής για την εφαρμογή Διοικητικών πράξεων (άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 2307/1995 & άρθρου 80 του Ν. 3463/2006). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

14. Πρακτική άσκηση (2) δύο ασκούμενων δικηγόρων στον Δήμο Σαλαμίνας .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

15. Τακτική επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π) Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας για το έτος 2020.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

16. Τροποποίηση της υπ’αριθμ.295/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

17. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

18. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

19. Διορθώσεις Λογαριασμών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

20. Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους – ΤΑΠ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

21. Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους λόγω πολεοδομικών προστίμων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

22. Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους, Οστεοθυρίδες.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

23. Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους που αφορά επέκταση σχεδίου Πόλεως. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

24. Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

25. Κήρυξη έκπτωτου προμηθευτή , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP