25η Συνεδρίαση

1.΄Εγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης, της απ΄ευθείας ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων κίνησης – θέρμανσης έτους 2015, σε υλοποίηση της υπ΄αριθμ. 186/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Αλλαγή του ποσοστού της κατανομής των λειτουργικών δαπανών των σχολείων από 55% για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 45% για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα , σε 50% και για τις δυο βαθμίδες της βασικής εκπαίδευσης , σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 599/22-102015 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.