25η Ειδική Συνεδρίαση

 

1.-    Αναπλήρωση τακτικού μέλους της  Οικονομικής Επιτροπής,  λόγω ακύρωσης της  υπ’ αριθμ. 102/2022  απόφασης του Δ.Σ. (το με αρ. πρωτ. 99642/9-9-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 932/96599/29-12-2021  εγκύκλιο – οδηγία του Υπ. Εσωτερικών και  όσα προβλέπονται  στα  άρθρα  67  και 74 του   Ν. 3852/2010 . Λήψη Αρχείου zip

2.-  Αναπλήρωση τακτικού μέλους της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής , κατόπιν παραιτήσεως του Δημοτικού Συμβούλου  κ.  Γκίνη  Στυλιανού,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 932/96599/29-12-2021  εγκύκλιο – οδηγία του Υπ. Εσωτερικών   και  όσα προβλέπονται  στα  άρθρα  67  και 74 του   Ν. 3852/2010 . Λήψη Αρχείου zip