20η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών ΕΣΠΑ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Πρόσληψη Προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 3μηνης διάρκειας για θέματα πυρασφάλειας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.- Αναγνώριση οφειλής προς τους εργαζομένους του Δήμου που αφορά χρόνιο αίτημα των δικαιούχων για την αποτίμηση και απόδοση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας και του γάλακτος παρελθόντων ετών, τα οποία δεν τους έχουν χορηγηθεί. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.- Έκθεση Εσόδων Εξόδων Α΄τριμήνου 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.- Εξουσιοδότηση Δημάρχου Σαλαμίνας για υπογραφή συμβολαίου προσκύρωσης Δημ. Έκτασης στην περιοχή Ξένο στο Ο.Τ. 390 στον κ. Αλεξέλη Βασίλειο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6.- Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους, λόγω πολεοδομικών προστίμων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ PDF

7.- Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ PDF

8.- Διορθώσεις Λογαριασμών ύδρευσης . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ PDF

9.- Διορθώσεις Λογαριασμών ύδρευσης από υπερκαταναλώσεις. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ PDF

10.Συζήτηση του θέματος που αφορά διαμαρτυρία κατοίκων για την αποκομιδή εξωοικιακών απορριμμάτων, κατόπιν αιτήματος της Δ.Σ. κας Παπαελευθερίου Μαρίας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP