2η Συνεδρίαση

1.- Συζήτηση  του θέματος που αφορά «τις κατά συρροή απευθείας αναθέσεις που επέλεξε ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Σαλαμίνας για την απορρόφηση των κονδυλίων ένταξης του Δ.Λ.Τ. Σαλαμίνας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, πρόσκληση  VII ποσού 188.870,42€», κατόπιν αιτήματος 11 Δημοτικών Συμβούλων σύμφωνα με παρ. 3 δ αρθρο 3  Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου. Λήψη αρχείου zip

2.- Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μη χρέωση στους ιδιοκτήτες της δαπάνης κατασκευής της εξωτερική διακλάδωσης ακαθάρτων υδάτων στις Δ.Κ. Αμπελακίων και Σεληνίων, κατόπιν αιτήματος του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας κ. Νικόλαου Κόγια. Λήψη αρχείου zip

3.-Έγκριση   παράτασης προθεσμίας  του έργου : Κατασκευή  δικτύων αποχέτευσης  στους οικισμούς  Αμπελάκια  και Σελήνια  του Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου zip

4- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : Επισκευή τμήματος δικτύου ακαθάρτων  στα Παλούκια του Δήμου Σαλαμίνας . Λήψη αρχείου zip

5.- Συγκρότηση  Επιτροπής Μηχανισμού  Πιστοποίησης Εκτέλεσης  Πράξης  για το συγχρηματοδοτούμενο  πρόγραμμα με  τίτλο : Συμβουλευτικό  Κέντρο Γυναικών στο Δήμο Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου zip

6.- ΄Εγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα έργου ΑΤΤ077 που αφορά το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στον Δήμο Σαλαμίνας, κατόπιν ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης Προσωπικού στελέχωσης του την 11/1/2021, και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της τελικής διαμόρφωσης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα. Λήψη αρχείου zip

7.- Λήψη απόφασης για την εκποίηση των εγκαταλειμμένων οχημάτων  που έχουν περιέλθει στην κατοχή του Δήμου ως οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) με διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού. Λήψη αρχείου zip

8.- Λήψη απόφασης για τις εργασίες συλλογής και διαχείρισης βρώσιμων φυτικών ελαίων και λιπών (τηγανέλαιων) με διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού. Λήψη αρχείου zip

9.- Συζήτηση  του θέματος που αφορά τον καθορισμό της δαπάνης  κατασκευής  των εξωτερικών διακλαδώσεων  για την σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο  ακαθάρτων υδάτων, κατόπιν αιτήματος του  Δ.Σ. κ. Μπάγιου Θρασύβουλου.  Λήψη αρχείου zip                                                                                                                                              10.- Συγκρότηση Επιτροπών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών έτους 2021  και ορισμός μελών τους. Λήψη αρχείου zip

11.- Συγκρότηση Επιτροπών  Δ/νσης  Περιβάλλοντος , Πρασίνου  και Καθαριότητας έτους 2021 και ορισμός  μελών τους. Λήψη αρχείου zip

12.- Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων  με τους αναπληρωτές τους  στην Επιτροπή διενέργειας  δημοπρασιών  α) εκποίησης , μίσθωσης  ή εκμίσθωσης  κινητών και ακινήτων  του Δήμου  και β) εκτίμησης  κινητών  και ακινήτων πραγμάτων. Λήψη αρχείου zip

13- Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών  έτους 2021  με κλήρωση , σε εφαρμογή  του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Λήψη αρχείου zip

14.- Συγκρότηση  τριμελούς Επιτροπής  για καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας  (aρθ.199 παρ. 6 N . 3463/2006 Δ.K.K.). Λήψη αρχείου zip

15.-  Συγκρότηση  Επιτροπής  για την εφαρμογή   Διοικητικών πράξεων του άρθρου  11 παρ. 4 του Ν. 2307/1995. Λήψη αρχείου zip

16.- Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για την εκτέλεση πληρωμών μέσω ηλεκτρονικών εντολών για το έργο «Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στις περιοχές Σαλαμίνας και Παλουκίων της Νήσου Σαλαμίνας – Β΄Φάση (2012ΕΠ08580054)» και με ενάριθμο 2016ΕΠ08510023. Λήψη αρχείου zip

17.-Διαγραφές  οφειλών από χρηματικούς καταλόγους. Λήψη αρχείου zip

18.- Ψήφιση και υπογραφή  της Χάρτας Δικαιωμάτων των αστέγων. Λήψη αρχείου zip

19.- Συζήτηση  του θέματος που αφορά «Μετακίνηση της κας Μπούτση Μαρίας υπαλλήλου του Δήμου Σαλαμίνας από το ΝΠΔΔ “Βιβλιοθήκη – Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας Δήμου Σαλαμίνας”  στο Κοινοτικό Κατάστημα Αιαντείου», κατόπιν αιτήματος της Δ.Σ. κας Νάννου – Παπαθανασίου Ισιδώρας. Λήψη αρχείου zip