19η Συνεδρίαση

1.- Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης & ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.

2.- Ορισμός ενός Δημοτικού Σ/λου ως τακτικούμέλους καθώς και ενός αναπληρωματικού , για την συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης, αξιολόγησης μίσθωσης, εκποίησης ανταλλαγής και αγοράς κινητών και ακινήτων πραγμάτων, σε εφαρμογή των άρθρων 186 παρ.5 190 & 191 του Ν.3463/2006.

3.-΄Εκθεση Εσόδων – Εξόδων Α΄τριμήνου για τον έλεγχο – υλοποίηση του προϋπολογισμού. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

4.- Αποδοχή μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση – επισκευή οδοφωτισμού επί της Λεωφόρου Αιαντείου». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

5.- Αποδοχή μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση – επισκευή δικτύου ακαθάρτων Δήμου Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

6.- ΄Εγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση – επισκευή οδοποιϊας Νήσου Σαλαμίνας.» ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

7.- ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

8.- ΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράτασηπροθεσμίας του έργου : «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

9.- ΄Εγκριση υψομετρικης μελέτης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

10.- Αποδοχή μελέτης του έργου : «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου» και έγκριση του τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης (άρθρο 3, Ν.3669/08). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

11.- ΄Εγκριση κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης εντός κοινόχρηστου χώρου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

12.- Εκδίκαση ένστασης της Ελευθερίας Τσακμάκη κατά της 4ης συνεδρίασης του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. από 28-07-2016 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

13.- Χορήγηση άδειας κατάληψης τμήματος κοινόχρηστου χώρου με αντάλλαγμα για τηντοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της εταιρείας ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. έμπροσθεν του καταστήματος του επί των οδών Λ. Σαλαμίνας 17 & Κιλκίς στην Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

14.- Χορήγηση άδειας κατάληψης τμήματος κοινόχρηστου χώρου με αντάλλαγμα για τηντοποθέτηση παιχνιδιών ψυχαγωγίας με κερματοδέκτη του κ. Λαμπρινάτου Νικόλαου επί της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

15.- ΄Εγκριση χορήγησης ή μη, άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής του καταστήματος «Καφετέρεια BERLIN» της εταιρείας Τσάπαρης Γ. & Γεωργακόπουλος Π. επί της οδού Αγ. Νικολάου 28, στη Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

16.- Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με αντάλλαγμα για την τοποθέτση καντίναςτου κ. Ρεβελάκη Γεώργιου στην περιοχή Τουρκολίμανο Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

17.- Απαγόρευση κυκλοφορίας για την θερινή περίοδο από 1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου τμήματων παραλίας στο «Μπλέ Λιμάνακι Σαλαμίνας» κατόπιν αιτήματος του εξωραϊστικού & εκπολιτιστικού συλλόγου οικοπεδούχων & οικιστών Μπλέ Λιμανιού Ν. Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

18.- ΄Εγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. Έτους 2015, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

19.- Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού για τον Δήμο χρήση 2016, για το Δ.Λ.Τ.Σ. χρήση 2016 και προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π με ισχύ για 12 μήνες. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

20.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην Ορθή Επανάληψη της υπ΄αριθμ. 20/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Ππου αφορά « Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2016». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

21.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην « Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π Δήμου Σαλαμίνας έτους 2016». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.