18η Συνεδρίαση

1. -΄Εγκριση Kανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

2. -Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

3. -Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας, οικονομικού έτους 2018 κατόπιν εγκρίσεως της, από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

4. -΄Εκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ΄τριμήνου, οικονομικού έτους 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

5. – Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

6. -Λήψη απόφασης για τη σύσταση και τον ορισμό μελών Επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων για παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

7. -Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου στον κ. Νικ. Λαμπρινάτο , επί της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως στην Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

8.- Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο που αφορά : «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής σύμβασης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

9. -Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

10. -Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Ζωοδόχου Πηγής για το έργο : Κατασκευή συλλεκτηρίων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

11.-΄Εγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο ιδιοκτησίας κ. Κιορόγλου στη Λεωφ. Περιστερίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

12.-΄Εγκριση της μελέτης που αφορά «Συντήρηση – βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Σαλαμίνας» και καθορισμό τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

13.- Λήψη απόφασης για Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης με τον ΕΔΣΝΑ για να υλοποιηθεί πρόγραμμα λειοτεμαχισμού και μεταφόρτωσης ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής σύμβασης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

14.-Συζήτηση του θέματος που αφορά: την εύρεση κατάλληλου χώρου, που να πληροί τις προδιαγραφές, για την μετεγκατάσταση του Νηπιαγωγείου Βασιλικών, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Βασιλική Περικλή. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

15.- Συζήτηση του θέματος που αφορά : Μελέτη Κοινόχρηστου χώρου στην Παραλία Σαλαμίνας, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Μπακαούκα Στάμου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

16.- Συζήτηση του θέματος που αφορά : τον Κανονισμό Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σαλαμίνας, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Μπακαούκα Στάμου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP