15η Έκτακτη Συνεδρίαση

  1. Β’ Κατανομή ποσού 77.450,00 € προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Σαλαμίνας, καθώς και για την αμοιβή των εθελοντών σχολικών τροχονόμων, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. ΑΔΑ:60Χ746ΜΤΛ6-7ΝΗ του Υπουργού Εσωτερικών και το με αρ. πρωτ.: 36764/24 Αναγγελία Πίστωσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
  2. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 98/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά  τον « Καθορισμό τρόπου χρήσης  χώρων που διατίθενται από τα  Δημοτικά Συμβούλια  στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς  πολιτικών  κομμάτων ,τους συνδυασμούς υποψηφίων  και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 Ν. 4023/2011 (Α’ 220) για την προεκλογική  προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ