14η Συνεδρίαση

1.- Πρόσκληση των ιδιοκτητών της περιοχής μελέτης Α’ κατοικίας της Δ.Κ. Σαλαμίνας και Δ.Κ. Αιαντείου, για την 2η ανάρτηση των Κτηματογραφικών διαγραμμάτων και Πινάκων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως, στην θέση Στενό Φανερωμένης του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.- Έγκριση & αποδοχή μελέτης, που αφορά : Εργασίες συντήρησης & βελτίωσης των εγκαταστάσεων στο δίκτυο Ύδρευσης Σατερλί – Κανάκια του Δήμου Σαλαμίνας καθώς και του χρονοδιαγράμματος. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.- Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας, που αφορά την ανάθεση σε ιδιώτη μέρους των υπηρεσιών για την Αποκομιδή Ογκωδών Απορριμμάτων στην Δημ. Ενότητα Αμπελακίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6.- Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας, που αφορά την ανάθεση σε ιδιώτη μέρους των υπηρεσιών για την Αποκομιδή Ογκωδών Απορριμμάτων στην Δημ. Ενότητα Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7.- Έ 1γκριση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης – Άδεια εκτέλεσης Εργασιών του παρόχου « COSMOTE – ΟΤΕ Α.Ε. » που αφορά το έργο NGA Vectoring A/K Aιαντείου . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.- Έγκριση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης – Άδεια εκτέλεσης Εργασιών του παρόχου « COSMOTE – ΟΤΕ Α.Ε. » που αφορά το έργο NGA Vectoring A/K Περιστέρια . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9.- Έγκριση τοποθέτησης πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης και τοποθέτηση μπάρας, στην είσοδο του Κέντρου Νεότητας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

10.- Έγκριση ή μη της απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, στην Λ. Αιαντείου . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

11.- Έγκριση θεσμοθέτησης 1 (μιας ) θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στην Λ. Ιπποκράτους αρ. 198 και τοποθέτησης 3 (τριών ) εμποδίων σχήματος Π μήκους 1,5 μ. επί του πεζοδρομίου , κατόπιν αιτήματος του Δ/ντή του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

12.- Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, που αφορά τον καθορισμό οριακής οδού Καραϊσκάκη , έναντι του Ο.Τ. 27 στην περιοχή Πούντα Σεληνίων του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

13.- Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην παραλία Βασιλικών Σαλαμίνας , κατόπιν αιτήματος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Βασιλικών Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

14.- Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Μουσών στην περιοχή Αγ. Νικολάου Σαλαμίνας, κατόπιν αιτήματος της κας Βιλλιώτη Ελένης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

15.- Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Σαλαμίνας στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2014 -2020 στον άξονα προτεραιότητας 10 « Ανάπτυξη – Αναβάθμιση στοχευμένων κοινωνικών υποδομών και υποδομών υγείας με τίτλο « Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες Παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής πρότασης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

16.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. Δήμου Σαλαμίνας, οικ. Έτους 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

17.- Έγκριση Απολογισμού οικ. Έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

18.- Έγκριση Απολογισμού οικ. Έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

19.- Έγκριση Απολογισμού οικ. Έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

20.- Έγκριση Απολογισμού οικ. Έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

21.- Έγκριση Απολογισμού οικ. Έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

22.- Έγκριση Απολογισμού οικ. Έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

23.- Έγκριση Απολογισμού οικ. Έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

24.- Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

25.- Διευθέτηση λογαριασμών ύδρευσης από υπερκαταναλώσεις . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

26.- Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

27.- Διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

28.- Ονοματοθεσία οδών . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

29.- Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Επιτροπής παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών (άρθρο 221 Ν. 4412/2016) και αντικατάστασή του . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

30.- Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής παραλαβής καυσίμων και ελαιολιπαντικών , του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

31.- Αποδοχή και ρύθμιση του χρεωστικού υπολοίπου του Δήμου Σαλαμίνας, προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP