14η Συνεδρίαση

1.- Διατύπωση απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Μονάδα καλλιέργειας οστρακοειδών (μυδοκαλλιέργεια)», υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η , α/α:4 (εκτροφή καρκινοειδών και μαλακίων) στη θέση «Ψιλή ΄Αμμος» του όρμου Βασιλικά του Δήμου Σαλαμίνας.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 1.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 2.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ3.

2.- Αποδοχή ή μη της απάντησηςτης Ειδικής ΓραμματείαςΔιαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.επί του αιτήματοςκαταβολής δαπάνηςθετικών ζημιώναναδόχουστα πλαίσια εκτέλεσηςτου έργου : Κατασκευή δικτύων αποχέτευσηςστους οικισμούς Αμπελάκια – Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

3.-Έγκριση μελέτηςγια την ηχητική κάλυψηδιαφόρων εκδηλώσεωντου Δήμουπου θα πραγματοποιηθούνμέχρι 31/12/2017και ψήφιση σχετικής πίστωσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

4.- Έγκριση μελέτης για την διενέργεια Πολιτιστικών Εκδηλώσεωνμε τίτλο ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2017καιψήφιση σχετικής πίστωσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

5.- Πρόσληψηπροσωπικούγιατηνκάλυψηκατεπειγουσών ή εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .