12η Συνεδρίαση

1.- Aναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2017, κατόπιν εγκρίσεώς της, από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

2.- Τροποποίηση Τεχνικο ύΠρογράμματος Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

3.- Τροποποίησητου εγκεκριμένου Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης, όπως ψηφίστηκεμε την υπ’ αριθμ.51/2017 απόφαση του Δ.Σ. , σύμφωνα με την 1η Αναμόρφωσητου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και το Πρακτικό της 119ης Συνεδρίασηςτου Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

4.- Έγκριση μελέτης που αφοράτην Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου(ΣΑΤΑ)και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

5.- Έγκριση μελέτης που αφορά την Προμήθεια ασφάλτουκαι καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .