11η Συνεδρίαση

1.- Λήψη απόφαση ςυπέρ του αγώνα των συμβασιούχων μπροστά στις νέες εξελίξεις και υιοθέτηση από το Δημοτικό Συμβούλιο,του ψηφίσματός τους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

2.- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακαεργασιώντου έργου : Τοποθέτηση παροχώναποχέτευσηςστον Δήμο Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

3.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: Τοποθέτησηπαροχώναποχέτευσης στον Δήμο Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

4.- Έγκρισημελέτηςπου αφορά :« Προμήθειακαι τοποθέτησηελαστικών αυτοκινήτων , έτους 2017 » και καθορισμός τρόπουδημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

5.- Έκθεση Εσόδων – ΕξόδωνΔ’ τριμήνου για τον έλεγχο – υλοποίηση,του Προϋπολογισμούέτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

6.- Έκθεση Εσόδων – ΕξόδωνΑ’ τριμήνου για τον έλεγχο – υλοποίηση,του Προϋπολογισμούέτους 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

7.- Ανάκληση της83/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : Ρύθμιση χρεωστικού υπολοίπου Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

8.- Έγκριση πρακτικού αυτοψίας τριμελούς επιτροπής για την διαπίστωση – παύσηκαι αποκατάσταση λειτουργίαςπρώην ΧΑΔΑ, στην θέση Μπατσίτου Δήμου Σαλαμίνας καιεξουσιοδότηση της Δημάρχουγια περαιτέρω ενέργειες .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

9.- Σύναψη προγραμματικής Σύμβασηςμεταξύ Δήμου Σαλαμίναςκαι Δ.Λ.Τ Σαλαμίναςγια την αποκομιδή , μεταφορά και διάθεση των απορριμμάτωντης χ.ζ.λ.και τον καθορισμότων χώρων δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ.στα διοικητικά όριατου Δήμου Σαλαμίναςγια το έτος 2018.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

10.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμίαΑ.ΚΟΙ.ΠΟ.Πέτους 2017του Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

11.- Έγκριση Απολογισμούοικ. έτους 2016, της Σχολικής Επιτροπής ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

12.- Επιστροφή χρημάτωνως αχρεωστήτωςεισπραχθέντα . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

13.- Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 18/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ψήφιση πίστωσης ποσού783.68€ με ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.00-6433.000 του Προϋπολογισμούοικ. έτους 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

14.-Αποδοχή παραίτησης της Δ.Σ. κας Πολύζου – Καραβασίλη Μαρίαςαπό τακτικό μέλοςκαιΑντιπρόεδροςτου Ν.Π.Δ.Δ.Βιβλιοθήκη – Μουσείο Λαϊκής Τέχνης& ΙστορίαςΔήμου Σαλαμίναςκαι ορισμόςνέου μέλους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

15.- Αποδοχή παραίτησηςτακτικού μέλουςτου Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίναςκαι αντικατάστασή του. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.