11η Συνεδρίαση

1.- Τοποθέτηση υπαλλήλων για στελέχωση της Πολεοδομίας Σαλαμίνας, κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Μηχανικών Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2.- Επανακαθορισμός ορίων Λαϊκής Αγοράς που λειτουργεί κάθε Πέμπτη στην Σαλαμίνα επί της Λεωφόρου Καραμανλή. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3.- Δωρεάν παραχώρηση των 2 JEEP του Δήμου Σαλαμίνας το μεν ένα στην Τροχαία Σαλαμίνας και το άλλο στο Αστυνομικό Τμήμα Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4- Παραχώρηση των Σχολικών Μονάδων : 2ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας , Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου & Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων για την λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών 5-12 ετών , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5.- Ορισμός υπευθύνου – νόμιμου εκπροσώπου για την υποβολή αίτησης , την υπογραφή Σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α και την υπογραφή εγγυητικών επιστολών , για την λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών , που υπάγεται στην Πράξη « Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής » (παρ. 3 του άρθρου 2 της Π1β/ Γ.Π. οικ. 14951 /2001 ΦΕΚ 1397 /Β/22-10-2001) Υπουργικής Απόφασης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6.- Υποβολή φακέλου από το Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού , για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), στις Σχολικές μονάδες : 2ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας , Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου & Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

7.- Αποδοχή παραιτήσεων μελών της Επιτροπής Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών του Δήμου μας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

8.- Αποδοχή παραιτήσεων μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες τεχνικών υλικών & για προμήθειες μη τεχνικών υλικών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

9.- Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης & ορισμός μελών τους.

10.- Έγκριση μελέτης που αφορά την “Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου , έτους 2015 ( χρήση 2015) ”. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

11.- Έγκριση μελέτης που αφορά Ασφάλιστρα Οχημάτων Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

12.- Παράταση σύμβασης του έργου που αφορά την “ Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων ”. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

13.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2015 του Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

14.- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Αγ. Νικολάου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

15.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : ¨ Τοποθέτηση παροχών αποχέτευσης στο Δήμο Σαλαμίνας “. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

16.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : “ Αποκατάσταση φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων .¨ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

17.- Έγκριση παράτασης ισχύος προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και προσωρινή κατάργηση μονοδρόμησης οδού Παπανικολάου ¨ . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

18.- ¨ Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή για την παρακολούθηση της προγραμματικής μεταξύ περιφέρειας Αττικής και Δήμου για το έργο : ¨ Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης Σατερλί – Κανάκια στο Δήμο Σαλαμίνας ¨ . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

19.- Μη Υπαγωγή Πράξης εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης Β’ κατοικίας περιοχών ”Αγ.Δημήτριος- Ζορμπαλά-Περιστέρια-Μαρούδι”>>της Δημοτικής Ενότητας Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας στις μεταβατικές διατάξεις του Ν4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/24-12-2014. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

20.- Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 217/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Αποδοχή πρακτικού προσδιορισμού αξίας των ακινήτων για την επιβολή εισφοράς σε χρήμα, σύμφωνα με το Π.Δ. 5/1986”. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

21.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου :” Εγκατάσταση υδρομετρητών “. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

22.- Έγκριση πρακτικού εκτίμησης ιδιοκτησίας κ. Κολόβη Σωτηρίου στην περιοχή Αγ. Γεώργιος – Ξένο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.