10η Συνεδρίαση

1.-Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.6/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου που αφορά «΄Εγκριση σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης Δήμου Σαλαμίνας»,σύμφωνα με την 152/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και το πρακτικό της 89ηςσυνεδρίασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

2.-΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας,οικ. έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

3.-΄Εγκριση μελέτης που αφορά«Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Δήμου Σαλαμίνος έτους 2016», και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

4.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

5.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης επί της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπο-λογισμού του Δ.Λ.Τ. Σαλαμίνας , οικ. έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .