Συνοπτικός διαγωνισμός λαμπτήρων, υλικών και εορταστικών στολιδιών

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΕ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 

4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

6.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΛΙΔΙΑ 

7.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΛΙΔΙΑ 

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ( ΛΑΜΠΗΡΕΣ – ΥΛΙΚΑ) 

9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΦΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΛΑΜΠΗΡΕΣ – ΥΛΙΚΑ) 

10. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

11. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 205_2021

12. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

13. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α

14. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Β