Συνοπτικός Διαγωνισμός “Αποκομιδή μπαζών και ογκωδών από κοινόχρηστους χώρους 2021”