Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 8μηνης διάρκειας (ανταποδοτικά)