Πρόσκληση 10ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

10ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, τα άρθρα 4 του Ν.4111/2013 και 77 του Ν.4172/2013 (Α’ 167), 27 και 64 του Ν.4270/2014 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την παρ. 1 του άρθρου 175 του Ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 98/26-01-2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., να σας καλέσω σε ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα των Συνεδριάσεων  «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ», δια ζώσης την 11ην ΜΑΡΤΙΟΥ 2024, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ   και ώρα 18.30 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ψήφιση και έγκριση ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 374/29-02-2024 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και  την υπ’ αριθ. 63726/28-07-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄4795/28-07-2023) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που αφορά την «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2024 – Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης».
  2. Ψήφιση και έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Σαλαμίνας & Ν.Π.Δ.Δ. (Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας) οικ. έτους 2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ