Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου καταστημάτων, εντός κοινόχρηστου χώρου – χερσαίας ζώνης λιμένα Σαλαμίνας, επί του κτιρίου της Δημοτικής Ιχθυαγοράς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 189 Ο.Ε.